Biežāk uzdotie jautājumi


IZPILDĪTĀJU/FONOGRAMMU PRODUCENTU BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Kas ir fonogramma?
Fonogramma ir izpildījuma skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma fiksācija jeb ieraksts, kas fiksēts informācijas nesējā.

Kas ir tiesību īpašnieks vai tiesību subjekts?
Tiesību īpašnieks vai tiesību subjekts ir darba vai publikācijas autors, izdevējs vai izpildītājs. Tiesību īpašnieks var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir autortiesības, blakustiesības vai tiesības uz autortiesību atlīdzības daļu, pamatojoties uz līgumu vai likumu par tiesību izmantošanu (autorskola.lv).

Kas ir LaIPA pārstāvētais tiesību īpašnieks?
LaIPA pārstāvētais tiesību īpašnieks ir izpildītājs/producents, kas noslēdzis ar LaIPA pārstāvniecības līgumu, uz kā pamata LaIPA drīkst administrēt, iekasēt un izmaksāt atlīdzību par tiesību īpašnieka fonogrammu izmantojumu.

Kas ir fonogrammas producents?
Fonogrammas producents ir fiziska vai juridiska persona, kura uzņemas iniciatīvu un ir atbildīga par izpildījuma skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma pirmās fiksācijas veikšanu (autorskola.lv).

Kādas ir fonogrammas producenta tiesības?
Fonogrammu producentam ir izņēmuma mantiskās tiesības atļaut vai aizliegt savu fonogrammu vai tās kopiju izplatīt, padarīt pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski patapināt, arī gadījumos, kad tās izplatījis pats fonogrammu producents vai tas noticis ar viņa piekrišanu, kā arī tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt. Fonogrammas producenta tiesības ir spēkā 70 gadus pēc pirmā izpildījuma publicēšanas vai publiskošanas dienas (autorskola.lv).

Kas ir izpildītājs?
Izpildītājs ir aktieris, dziedātājs, mūziķis, dejotājs vai cita persona, kas atveido lomu, dzied, lasa, atskaņo vai kā citādi izpilda literāru vai mākslas darbu, vai folkloras sacerējumu, sniedz estrādes, cirka, leļļu vai citu priekšnesumu. Izpildītāji ir personas, kas iedzīvina un attēlo autoru radītos darbus, interpretē tos, izmantojot savu talantu un izpaužot savu personību (autorskola.lv).

Kādas ir izpildītāju tiesības?
Izpildītājiem tiesības tiek piešķirtas ar likumu, kura mērķis nav piešķirt privilēģijas, bet aizsargāt izpildītāju tiesības. Likums aizsargā ne tikai slavenas mūzikas grupas, populārus dziedātājus, atpazīstamus orķestru diriģentus vai izcilus solistus, bet arī, piemēram, timpāna spēlētāju, kas simfonijas atskaņošanas laikā tikai vienu reizi uzsitis pa instrumentu. Saskaņā ar likumu, katrs izpildītājs saņem atbilstošu aizsardzību un atlīdzību par viņa izpildījuma izmantošanu. Izpildītāju tiesības ir spēkā 70 gadus pēc pirmā izpildījuma publicēšanas vai publiskošanas dienas. Izpildītāju tiesības dalās personiskajās un mantiskajās tiesībās (autorskola.lv).

Kādas ir izpildītāju personiskās tiesības?
Izpildītāju personiskās tiesības ir tiesības tikt identificētam kā izpildītājam, ievērojot viņa individualitāti, personību, interpretācijas talantu un spēju attēlot, kā arī iebilst pret sava izpildījuma pārveidošanu (autorskola.lv).

Kādas ir izpildītāju mantiskās tiesības?
Izpildītāju mantiskās tiesības ir atļaut vai aizliegt savu izpildījumu raidīt vai publiskot, fiksēt agrāk nefiksētu izpildījumu, izplatīt izpildījuma fiksāciju, padarīt fiksāciju pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tai var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski patapināt izpildījuma fiksāciju, kā arī tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt izpildījuma fiksāciju. Izpildītājiem ir tiesības saņemt atlīdzību par katru reizi, kad tiek izmantotas (atskaņotas) viņu fonogrammas publiskajā izpildījumā, raidīšanā, retranslēšana pa kabeļiem u.c. izmantojuma veidos (autorskola.lv).

PAPILDU INFORMĀCIJAI:

Kas ir LaIPA biedrs?
Fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar Latvijas likumdošanu ir atzīstama par izpildītāju vai producentu, atbalsta biedrības pamatprincipus un mērķus, un rakstiski paudusi vēlmi kļūt par LaIPA biedru. Par LaIPA biedru var kļūt izpildītājs un producents, kurš noslēdzis pārstāvniecības līgumu.
Papildu informācijai: laipa.org/lat/es_radu_muziku/laipa_biedrs

Kādi ir ieguvumi, kļūstot par LaIPA biedru?
Biedriem ir sekojoši ieguvumi:
- Piedalīties biedrības pārvaldē un tikt ievēlētam pārvaldes institūcijās;
- Izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ietekmē biedrības darbību, un sniegt priekšlikumus darbības uzlabošanai;
- Ierosināt grozījumus un papildinājumus biedrības statūtos;
- Piedalīties biedrības kopsapulcēs un citos biedrības organizētajos pasākumos;
- Piedalīties balsošanā par dažādiem biedrībai nozīmīgiem jautājumiem, biedrības budžetu, kā arī pārvaldes institūciju vēlēšanās;
- Iespēja saņemt nodibinājuma “Fonds Līdzskaņa” atbalstu;
- Iespēja saņemt avansa maksājumu 30% apmērā;
- Iespēja pieteikties LaIPA stipendiju konkursam;
- u.c.
Papildu informācijai: laipa.org/lat/es_radu_muziku/laipa_biedrs

Kas ir nepieciešams, lai kļūtu par LaIPA biedru?
Par LaIPA biedru var kļūt tikai LaIPA pārstāvētie izpildītāji un/vai fonogrammu producenti.
Lai kļūtu par biedru, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim ir jāaizpilda un jāiesniedz rakstisks iesniegums, un 14 dienu laikā jāsamaksā vienreizēja iestāšanās maksa – fiziskām personām 5,00 EUR un juridiskām personām 20,00 EUR. Ja netiek samaksāta biedra nauda, LaIPA to var ieturēt no nākošo atlīdzību summām. 

Kā saņemt atlīdzību par atskaņotajām dziesmām?
Lai saņemtu atlīdzību par savām dziesmām, kuras tiek atskaņotas publiski, ir jānoslēdz LaIPA izpildītāja un/vai producenta līgums un jāreģistrē savas fonogrammas LaIPA datu reģistrā.

Kad un cik bieži LaIPA izmaksā atlīdzības? 
Atlīdzības izpildītājiem un fonogrammu producentiem tiek izmaksātas reizi gadā, laika periodā jūlijs - augusts. Atlīdzības par 3 atvērtajiem gadiem tiek izmaksātas tiesību īpašniekiem, kuri ir noslēguši LaIPA pārstāvniecības līgumu un kuru atlīdzības apmērs par fonogrammu izmantojumu pārsniedz 12 EUR.
Decembrī notiek “korekciju izmaksas” – LaIPA darbinieki pārbauda visas fonogrammas, kas norādītas mūzikas izmantotāju atskaitēs, bet nav reģistrētas LaIPA fonogrammu reģistrā. Pēcāk LaIPA personāls sazinās ar tiesību īpašniekiem, lai informētu viņus par to, kādu papildu informāciju nepieciešams iesniegt, lai varētu saņemt pienākošos atlīdzību par savu darbu izmantošanu.

Kas ir atvērtie gadi jeb sadales gads?
Atvērtie izmaksu gadi tekošajā gadā ir trīs iepriekšējie finanšu gadi, kuru laikā ir izmantotas fonogrammas un saņemti atlīdzību maksājumi no fonogrammu izmantotājiem. Piemēram, 2022. gadā atvērtie finanšu gadi ir 2019., 2020. un 2021. gads. Jauns sadales gads mainās noslēdzoties tekošajam gadam, par ko tiek apkopota informācija. Šis gads tiek pievienots pie atvērtajiem gadiem un vecākais atvērtais gads tiek slēgts. Tas nozīmē, ka 2022. gadā tiek slēgts 2018. sadales gads un par to izmaksas vairs netiks veiktas.

Kā tiek aprēķināta izmaksājamā atlīdzība?
Atlīdzība tiek aprēķināta, balstoties uz fonogrammu izmantotāju iesniegtajām atskaitēm, kurās tiek norādīta informācija par izmantotajām fonogrammām un to izmantošanas ilgumu. Tiek aprēķinātas kopējās izmantotās sekundes pret izmantotāja samaksāto atlīdzību, iegūstot vienas sekundes vērtību. Tad tiek aprēķināta katras atskaitē norādītās fonogrammas vērtība (izmantotās fonogrammas sekundes tiek reizinātas ar vienas sekundes vērtību). Fonogrammas kopējā vērtība tiek dalīta uz pusi - 50% izpildītājiem un 50% fonogrammas producentiem. Izpildītāju atlīdzība tiek dalīta pēc punktu sistēmas, savukārt fonogrammas producentu atlīdzība tiek dalīta pēc norādītajām procentuālajām fonogrammas producentu daļām.
Papildu informācijai: 
LaIPA - Atlīdzība: No iekasēšanas līdz izmaksai
LaIPA - Atlīdzības sadales noteikumi

Vai LaIPA administrē repertuāru, kas tiek ievietots, atskaņots, pirkts un lejupielādēts tīmekļvietnēs un straumēšanas platformās, piemēram,  iTunes, Youtube, Soundcloud, Shazam, Spotify, TikTok, Instagram u.c.? 
Nē, LaIPA neadministrē tīmekļvietnes, kurās tiek straumētas, pārdotas vai izīrētas fonogrammas. Ekskluzīvas vai izņēmuma tiesības atļaut vai aizliegt savu darbu publiskošanu, izmantošanu un pirkšanu šādās vietnēs vai straumēšanas platformās pieder tikai fonogrammas producentam. LaIPA nav pilnvaru administrēt šādu fonogrammu izmantojuma veidu, to pārvalda un administrē paši tiesību īpašnieki.
Papildu informācijai: STOP mītiem! Vai LaIPA administrē mūzikas straumēšanas servisus?

Kas ir ISRC kods?
ISRC (International Standart Recording Code) ir starptautiska kodu sistēma, ko izstrādājusi ISO un starptautiskā mūzikas ierakstu producentu federācija (IFPI). Šī koda mērķis ir nodrošināt starptautisku skaņu un mūzikas video ierakstu identificēšanu. ISRC ir katras fonogrammas unikāls kods, kura ieviešana mūzikas izmantotājiem ir atvieglojusi atskaišu par fonogrammu izmantojumu iesniegšanu, kā arī atvieglo atlīdzības sadales procesu un informācijas apmaiņu starptautiskā līmenī. 2004. gada 13. jūlijā IFPI ir noteikusi LaIPA par ISRC Latvijas Nacionālo aģentūru, tādējādi dodot tiesības LaIPA piešķirt ISRC kodus Latvijas teritorijā. ISRC kodus piešķir tikai fonogrammu producentiem, kuri ir noslēguši līgumu ar LaIPA.

Kā es varu saņemt ISRC kodus savām fonogrammām? 
Lai saņemtu ISRC kodus, jāaizpilda tiešsaistes fonogrammu reģistrācijas anketa: 
fonogrammas.laipa.org/performers/phonograms/add.

LaIPA administrācija reģistrē ISRC kodus divu darba dienu laikā no fonogrammas iesniegšanas un pēc reģistrācijas tie pieejami tiesību īpašnieka ManaLaIPA profilā. ISRC kodus iespējams saņemt arī no digitālajiem izplatītājiem (digital aggregator), kas piedāvā šādu pakalpojumu, reģistrējot fonogrammu izplatīšanai straumēšanas servisos. Labā praksē ir pieņemts, ka fonogrammai ir viens ISRC kods, kas tiek izmantots dažādās fonogrammu izplatīšanas platformās un dažādām fonogrammas pavairošanas iespējām.

Vai LaIPA saņem atlīdzību par pārstāvēto izpildītāju un/vai fonogrammu producentu atskaņotajām dziesmām ārvalstīs? 
LaIPA saņem atlīdzību par ārvalstīs atskaņotām fonogrammām, kas pieder LaIPA pārstāvētajiem tiesību īpašniekiem un ir reģistrētas LaIPA fonogrammu reģistrā. Lai nodrošinātu producentu tiesību administrēšanu ārvalstīs, LaIPA šim nolūkam slēdz pārstāvniecības līgumus ar ārvalstu organizācijām, ar kurām notiek attiecīgajā valstī atskaņoto fonogrammu sarakstu apmaiņa. LaIPA šajos sarakstos atlasa latviešu izpildītājus un fonogrammu producentus, kuriem pienākas atlīdzība. 

Vai studijas producents ir arī fonogrammas producents?
Studijas producents automātiski nekļūst arī par fonogrammas producentu. Tas tāds var būt, ja par to savā starpā ir vienojušies tiesību īpašnieki. Fonogrammas producents ir fiziska vai juridiska persona, kuru var saukt arī par projekta vadītāju. Fonogrammas producents uzņemas iniciatīvu un ir atbildīgs par izpildījuma pirmās fiksācijas (ieraksta) veikšanu fiziskā vai digitālā skaņu nesējā, kā arī atbild par finansiālo un juridisko pusi (papildu informācija: LaIPA - Fonogrammu producentiem). Savukārt studijas producents ir ierakstu sesijas vai albuma radošais vadītājs. Studijas producents ir klātesošs ieraksta procesa laikā, atbild par ieraksta tapšanu, veic apskaņošanas iekārtu un skaņas ierakstīšanas aparatūras regulēšanu, atbild par ieraksta pēcapstrādi un skaņas miksēšanu, u.tml.

Kā reģistrēt fonogrammu?  
Video pamācība, kā pareizi aizpildīt fonogrammas reģistrācijas anketu, pieejama šeit: LaIPA - Mana LaIPA lietošanas pamācība. Ja fonogrammas reģistrēšanas laikā rodas kādas problēmas vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar LaIPA Sadales un atlīdzības nodaļas speciālistiem.

Ko fonogrammas reģistrācijas laikā nepieciešams norādīt sadaļās "fonogrammas producenta sākuma un beigu gadi"?
Fonogrammas producenta tiesības sākas ar gadu, kad fonogramma tiek publicēta un ilgst 70 gadus. Šo 70 gadu laikā producenta tiesības var tikt arī dalītas vai nodotas kādam citam, bet nevienā no gadījumiem, kopējais producentu tiesību procents nedrīkst būt lielāks/mazāks par 100%. 

Kā es varu zināt, cik daudz manas fonogrammas tiek atskaņotas? 
Tiesību īpašnieki (izpildītāji un producenti), kuri ir noslēguši pārstāvniecības līgumu ar LaIPA, var pieprasīt atskaņošanas atskaiti par atvērtajiem periodiem, sākot ar iepriekšējo gadu.

Redzu, ka manā fonogrammā ir nepareizi norādīta informācija. Ko darīt? 
Ja rodas strīds starp diviem vai vairākiem tiesību īpašniekiem par dalību fonogrammā, to savstarpēji risina paši tiesību īpašnieki, iesniedzot LaIPA visu strīdā iesaistīto personu parakstītu vienošanos. LaIPA līdz strīda atrisināšanai ir tiesīga apturēt atlīdzības izmaksu par konkrēto fonogrammu. Jebkāda veida izmaiņas, kuras tiek veiktas, izskata LaIPA darbinieki. LaIPA darbinieks šīs izmaiņas ir tiesīgs akceptēt, noraidīt vai uzskatīt, ka fonogrammas izpildītāju vai producentu starpā ir radies konflikts, pamatojoties uz iepriekš sniegto informāciju.

Kas notiek ar neizmaksāto atlīdzību?
Neizmaksātā ieņēmumu summa tiek rezervēta un uzglabāta LaIPA bankas kontā 3 gadus, saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 23. panta pirmo un otro daļu. Ja tiesību īpašnieks nav pieteicies un noslēdzis ar LaIPA līgumu, LaIPA šīs summas, kā arī banku samaksātos noguldījuma procentus, iekļauj kārtējā sadalāmo atlīdzību izmaksu summā.
Pēc LaIPA sadales noteikumiem, tiesību īpašniekam netiek izmaksāta atlīdzība, kas nesasniedz 12.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Vai saņemot atlīdzību, par mani tiek nomaksāti visi nodokļi?
LaIPA, izmaksājot atlīdzību, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli. Plašāka informācija par nodokļu nomaksas kārtību, atrodama šeit: LaIPA - Nodokļu nomaksas kārtība.

Vai, reģistrējot fonogrammu, galvenais izpildītājs ir tas pats, kas izpildītājs?
Reģistrējot fonogrammu, aile “Galvenais izpildītājs” ir informatīvā aile, kurā tiek norādīta informācija, par fonogrammas izpildītāju. Šajā ailē var norādīt duetus, grupas, pseidonīmus, skatuves vārdus, kolektīvus un citus fonogrammas izpildītājus. Ailē “Izpildītājs” tiek norādīta fiziska persona, kura piedalās ierakstā.

Vai producentam un autoram ir vienādas tiesības?
LaIPA pārstāv fonogrammu izpildītājus un producentus. Lai iegūtu informāciju par autoru tiesībām, Jums ir jāvēršas AKKA/LAA

PAPILDU INFORMĀCIJAI:

Kā rīkoties, ja vēlos izmantot vai pārveidot kāda cita fonogrammu?
Pirms kādas fonogrammas pārveidošanas ir jāsaņem šīs fonogrammas tiesību īpašnieku atļauja/piekrišana. LaIPA kā organizācija nevar ne atļaut, ne aizliegt fonogrammu izmantošanu, ja tiesību īpašnieki LaIPA nav devuši šādu atļauju jeb nodevuši šādas ekskluzīvās tiesības. Par darba izmantošanu vai pārveidošanu ir jāvēršas pie darba autoriem un producentiem. 

Kas ir mantinieka līgums?
Mantinieka līgums dod iespēju rīkoties ar mirušā izpildītāja vai producenta fonogrammu tiesībām, kā arī saņemt atlīdzību par šo fonogrammu izmantošanu. Lai noslēgtu mantinieka līgumu ar LaIPA, ir jābūt mantojuma apliecībai. Mantojuma apliecībā ir jābūt skaidri norādītam vienam vai vairākiem mantiniekiem, kuriem ir tiesības pārņemt mirušā izpildītāja vai producenta tiesības, kā arī ir jābūt norādītam procentuālajam sadalījumam atlīdzības saņemšanai.

Vai es varu tiesības uz savām fonogrammām nodot kādam citam?
Producents ir tiesīgs nodot savas producentu tiesības citai personai (fiziskai vai juridiskai), par to rakstiski vienojoties un vienošanos iesniedzot LaIPA. Dokumentam ir jāsatur informācija par to, kādi tiesību veidi tiek nodoti un jānorāda konkrētās fonogrammas, kurās tiesību maiņa tiek veikta. Ir ieteicams šīs vienošanās saskaņot ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā ar izpildītājiem.

Kas ir producenta ekskluzīvās tiesības?
Fonogrammu producentam pieder ekskluzīvas jeb izņēmuma tiesības fonogrammu vai tās kopiju:
1) Izplatīt;
2) Padarīt pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā;
3) Nomāt, īrēt un publiski patapināt, arī gadījumos, kad tās izplatījis pats fonogrammu producents vai tas noticis ar viņa piekrišanu;
4) Tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt.
Ekskluzīvas tiesības ir fonogrammas producenta tiesības atļaut vai aizliegt tam piederošo darbu izmantošanu, kā arī ir tiesības par darbu izmantošanu noteikt sevis izvēlētu samaksu.


PUBLISKAIS IZPILDĪJUMS

Kā atšķiras LaIPA un AKKA/LAA?
Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība jeb saīsināti AKKA/LAA ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas apvieno pašmāju un ārvalstu autorus, lai nodrošinātu viņu mantisko tiesību administrēšanu.
Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība jeb saīsināti LaIPA ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas nodrošina pašmāju un ārvalstu izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību administrēšanu.

Kas ir blakustiesības?
Blakustiesības ir izpildītāju, fonogrammu producentu, filmu producentu un raidorganizāciju tiesības. Blakustiesības pēc formas un satura līdzīgas autortiesībām, tās aizsargā izpildītājus un fonogrammu producentus, tāpēc izpildītājiem un fonogrammu producentiem neatkarīgi no darbu autoru tiesībām ir savas tiesības (autorskola.lv).

Kas ir blakustiesību īpašnieki?
Blakustiesību īpašnieki ir izpildītāji, fonogrammu producenti, filmu producenti un raidorganizācijas vai to tiesību pārņēmēji un mantinieki. Blakustiesību īpašnieki īsteno savas tiesības tieši, ar pilnvarotu personu vai ar savu pārstāvju starpniecību (blakustiesību īpašnieku pārstāvis ir arī Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), kas Latvijā veic izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu) (autorskola.lv).

Kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija?
Autori, izpildītāji un producenti savu mantisko tiesību aizsardzību var īstenot paši vai ar pārstāvju, piemēram, ar kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, starpniecību. Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir pašu autoru, izpildītāju un producentu dibinātas bezpeļņas organizācijas, kuras uzrauga tiesību izmantošanu, slēdz līgumus ar darbu izmantotājiem, ievāc un izmaksā atlīdzību tiesību īpašniekiem par viņu darbu izmantošanu (autorskola.lv).

Kas ir obligātais kolektīvais pārvaldījums?
Obligātais kolektīvais pārvaldījums ir autoru un blakustiesību īpašnieku mantisko tiesību pārvaldības sistēma, kas noteikta Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā. Latvijā šāds pārvaldījums notiek tikai kolektīvi, piemēram, attiecībā uz publisku izpildījumu sabiedriskās vietās, privātkopēšanu un retranslēšanu. Šajos gadījumos kolektīvā pārvaldījuma organizācijai nav jāslēdz līgums ar tiesību īpašniekiem, lai veiktu attiecīgo tiesību administrēšanu. Tiesību īpašnieki, vēršoties organizācijā, saņems savu atlīdzības daļu (autorskola.lv).

Kas ir publisks izpildījums?
Muzikālus darbus var publiski atskaņot veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, dažādos pasākumos, sacensībās, koncertos vai jebkur citur ārpus ierastā ģimenes un paziņu loka. Šādu darbu atskaņošanu sauc par publisko izpildījumu. Lai darbus atskaņotu publiski, nepieciešama autora atļauja. Atļauju jeb licenci var saņemt AKKA/LAA, kas ir autoru pārstāvis un administrē darbu autoru tiesības.
Ja autoru darbu atskaņošanai izvēlaties ierakstītu mūziku (radio, internets, TV, CD, u. tml.), ir nepieciešams ne vien saņemt atļauju no autoru biedrības AKKA/LAA, bet arī - no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA), kas administrē izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības (autorskola.lv).

Vai ir jāpērk licence, lai atskaņotu mūziku korporatīvajos pasākumos, skolas diskotēkās, utt.?
Jā, licence arī šādiem gadījumiem ir jāpērk. Vairāk informācijas par licences veidiem un to, kādiem pasākumiem licences iegāde ir nepieciešama, atradīsiet šeit: LaIPA - Publiskās vietās un pasākumos.

! Licences iegāde nav nepieciešama, lai mūziku atskaņotu privātos ģimenes, radu un draugu saviesīgos pasākumos:
- Līgo
- Kāzās
- Kristībās
- Bērēs
- Dzimšanas dienās
- Vārda dienās
- Izlaidumu oficiālajā daļā

Kas jādara, ja vairs neklausāmies mūziku vai iestāde tiek slēgta, vai pārejam uz citām telpām?
Jāraksta iesniegums un tas jāsūta uz e-pastu laipa[at]laipa.org. Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija:
1) Uzņēmuma nosaukums un struktūrvienības adrese;
2) Reģistrācijas numurs;
3) Veiktās izmaiņas (neklausāmies mūziku, iestāde slēgta, adreses maiņa);
4) Datums, no kura veiktas izmaiņas.

Kas jādara, ja uzņēmumam mainās e-pasta adrese, rēķinu saņemšanas adrese (elektroniskā vai pasta) vai juridiskā adrese?
Jāraksta iesniegums un tas jāsūta uz e-pastu laipa[at]laipa.org, norādot:
1) Uzņēmuma nosaukumu un struktūrvienības adresi;
2) Reģistrācijas numuru;
3) Nepieciešamās izmaiņas;
4) Datums, no kura izmaiņas stājas spēkā.

Ja atskaņojam mūziku birojā, ražotņu darba telpā, vai par to ir jāmaksā? 
Jāveic atlīdzības maksa, ja birojā/ražotņu telpā ir 6 vai vairāk darbinieki. Tarifs pieejams mājaslapā: 
https://www.laipa.org/files/test/atlidzibas_tarifi%202.pdf.

Vai publiskai vietai ir jāmaksā par mūziku, ja kafejnīcā atskaņojam mūziku no interneta?
Jā, neatkarīgi no mūzikas atskaņošanas avota vai iekārtas, fonogrammu atskaņošana kafejnīcā ir publisks izpildījums, saskaņā ar Autortiesību likuma 1. panta 15. punktu:
15) publisks izpildījums — darba vai cita ar šo likumu aizsargāta objekta priekšnesums, atskaņojums vai kā citādi tieši vai ar jebkuras tehniskas ierīces palīdzību vai procesa starpniecību veikts izmantojums, kas paredzēts vairākiem ar izmantojuma veicēju vai savstarpēji personīgi nesaistītiem sabiedrības locekļiem.

! Fonogrammu atskaņošana, kopēšana vai lejupielādēšana no ITunes, YOUTUBE, Soundcloud, Shazam, Spotify, utt., lai to izmantotu publiski un bez saskaņošanas ar autoriem, izpildītājiem un producentiem ir nelegāla darbība.

Pēc kāda principa tiek aprēķināts tarifs par mūzikas izmantošanu publiskās telpās?
LaIPA mājaslapā jāizvēlas Jūsu pārstāvētā biznesa nozare un konkrētajā sadaļā varēsiet apskatīt nozarei pielāgoto tarifu, kā arī iepazīties ar slēdzamā līguma dokumentu:
https://www.laipa.org/lat/es_izmantoju_muziku/publiskas_vietas_vai_pasakumos

PAPILDU INFORMĀCIJAI:


Kas ir autortiesību pārkāpums?
Autortiesību pārkāpums rodas tad, ja gadījumos, kad likums to pieprasa, nav iegūta atļauja darba izmantošanai (autorskola.lv).

Kas ir publiskošana?
Publiskošana ir jebkura darbība, ar kuru tieši vai ar attiecīgas tehniskas ierīces palīdzību darbs, izpildījums, fonogramma vai raidījums tiek padarīts pieejams sabiedrībai (autorskola.lv).

Kas ir pirātisms?
Pirātisms ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, ko raksturo autora darba reproducēšana, publiskais izpildījums, attālā komunikācija vai jebkāda veida kopijas radīšana un izplatīšana, pārkāpjot šim darbam piešķirtās tiesības (autorskola.lv).

Kas ir privātā kopēšana?
Personiskai lietošanai ir atļauts izgatavot vienu likumīgi iegūta darba kopiju (nekomerciālai lietošanai). Šādu darba kopiju drīkst nodot jebkuram ģimenes loceklim vai draugam. Piemēram, drīkst lejupielādēt savā telefonā vai datorā internetā atrastu attēlu (ja tas tur ievietots legāli) un izmantot to kā fona tapeti, taču šo pašu attēlu nedrīkst drukāt uz T-krekliem un tos pārdot (autorskola.lv).

Kas ir vispārpieejams (public domain) darbs?
Termins public domain tiek lietots, lai apzīmētu darbus, kuriem beidzies autortiesību vai blakustiesību aizsardzības termiņš. Vispārpieejams (public domain) darbs nav aizsargāts ar autortiesībām vai blakustiesībām (autorskola.lv).

Kas ir raidīšana?
Raidīšana ir darba izziņošana, arī darba parādīšana vai izpildīšana, kā arī turpmāks tā izmantojums raidīšanai, translācijai vai retranslācijai zīmju, skaņu vai attēlu veidā (ar skaļruņa, ētera radio vai televīzijas, pavadoņu televīzijas, kabeļtelevīzijas u.c. starpniecību) (autorskola.lv).

Kas ir reproducēšana?
Reproducēšana ir darba vai tā daļas kopiju izgatavošana materializētā formā, tai skaitā, tā iekļaušana citos medijos, piemēram, gleznas demonstrēšana filmā. Tas nozīmē darba pavairošanu, kam nepieciešama atļauja un par ko maksājama autoratlīdzība (autorskola.lv).
Mūzikas ierakstu reproducēšanu jeb kopēšanu (ievietošanu) izmantošanai filmās, seriālos, videospēlēs, reklāmās u.c. audiovizuālajos darbos, sauc par sinhronizāciju. Atļauju mūzikas ieraksta izmantošanai dod ieraksta producents, kam pieder izņēmuma (ekskluzīvas) tiesības atļaut vai aizliegt fonogrammas izmantošanu. Atļauju no producenta jāsaņem pirms darba izmantošanas! LaIPA administrē mūzikas ierakstu reproducēšanu televīzijas vai pēc televīzijas pasūtījuma veidotajos audiovizuālajos darbos, kas paredzēti raidīšanai televīzijas programmā.

Kas ir retranslācija?
Retranslācija ir darbu raidīšana, ko veic cita raidorganizācija, nevis tā, kura to darījusi sākotnēji. Atļauja darbu raidīt ne vienmēr nozīmē atļauju darbu retranslēt (autorskola.lv).


Iepazīsties ar terminiem, kas palīdzēs labāk saprast to, kā Tev rīkoties gadījumos, kad pats esi autors jeb arī tajās situācijās, kad Tu esi cita intelektuālā īpašuma patērētājs: AUTORTIESĪBU TERMINU VĀRDNĪCA (autorskola.lv)