Nodokļu nomaksas kārtība

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS (IIN)

LaIPA, izmaksājot atlīdzību un aprēķinot no izmaksājamās atlīdzības summas ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņem vērā autoratlīdzības saņēmēja izdevumus, kas netiek aplikti ar IIN.

Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57. punktā noteikto autoratlīdzības saņēmēja izdevumu normu apmērs:

Izdevumu norma

Autordarbs, par kuru tiek izmaksāta autoratlīdzība

50% no autoratlīdzības apmēra

57.1.1. par dramatiskiem un muzikāli dramatiskiem darbiem un to izpildījumiem;

57.1.3. par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā un to izpildījumiem; 

57.1.4. par audiovizuāliem darbiem.

No aprēķinātās atlīdzības, atskaitot autoratlīdzības saņēmēja izdevumus, atlikušajai atlīdzības summai piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 20%.

LaIPA iedzīvotāju ienākumu nodokli ietur (ņemot vērā izdevumu normu (skat. tabulu)) un pilnā apmērā ieskaita budžetā atlīdzības izmaksas brīdī.

 

SOCIĀLAIS NODOKLIS - Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Autoratlīdzību saņēmējs ir pašnodarbinātā persona likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

 • Personai, kuras ienākumi no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 500 EUR un kurai vienlaikus nav darba attiecības nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai darba algas apmērs pie viena vai vairākiem darba devējiem ir mazāks par minimālās algas apmēru (500 EUR), ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātas personas statusā un reizi ceturksnī jāveic valsts budžetā VSAOI 31,07% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazākas kā 500 EUR. 
  VSAOI maksājumus budžetā veic reizi ceturksnī – līdz 17. aprīlim, 17. jūlijam, 17. oktobrim un 17. janvārim.
 • Autoratlīdzības saņēmējam, kas ir mikro-uzņēmuma darbinieks vai nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas lauksaimnieku ienākumu nodokli, saņemot autoratlīdzību, jebkurā gadījumā ir jāreģistrējas kā pašnodarbinātai personai un jāveic VSAOI no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, bet kuri nav mazāki par minimālo algu (500 EUR). 
  VSAOI maksājumus budžetā veic reizi ceturksnī – līdz 17. aprīlim, 17. jūlijam, 17. oktobrim un 17. janvārim.
 • Ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs, un par kuru obligātās iemaksas mēnesī pie viena vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas vismaz no minimālās mēneša darba algas (500 EUR), nav jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajam un nav jāveic VSAOI.
  Ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrēts kā darba ņēmējs, tad noteicošais nav autoratlīdzības lielums, bet gan darba ienākumu apmērs pie darba devēja.

 

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, ieviestas minimālās obligātās iemaksas

 • Ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo obligāto iemaksu objektu, par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, pašnodarbinātais veic minimālās obligātās iemaksas 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam.

Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā informē pašnodarbināto elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) par aģentūras aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām.

 • Pašnodarbinātajam ir pienākums, līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas, veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 1500 EUR ceturksnī, tad viņš iesniedz EDS iesniegumu  par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

2021. gada 17. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;

2021. gada 17. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā Sarakste ar VID. Iesniegumā jānorāda, ka konkrētā ceturkšņa mēnešos prognozētais saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 500 EUR mēnesī vai 1500 EUR ceturksnī.

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis VID šādu iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra minimālās iemaksas neaprēķina un pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

Pēc kalendāra gada beigām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā veic minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un Valsts ieņēmumu dienests EDS informē pašnodarbināto par pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām.

Papildu informācija pieejama šeit: www.vid.gov.lv/lv/esmu-saimnieciskas-darbibas-veicejs

 

Piemēri, kad IR jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātai personai un jāveic VSAOI:

- autors, kas nav darba attiecībās, saņem tikai autoratlīdzības, kuru apmērs ir lielāks par minimālo algu.
Ja autoratlīdzības apmērs ir, piemēram, 600 EUR, autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas VID un jāmaksā VSAOI kā pašnodarbinātajam vismaz no minimālās algas.

Piemēri, kad NAV jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātai personai un jāveic VSAOI:

- autors, kas nav darba attiecībās, saņem tikai autoratlīdzības līdz minimālās algas apmēram.
Ja autoratlīdzības apmērs ir, piemēram, 300 EUR, Autoratlīdzības saņēmējam nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un nav jāmaksā papildu VSAOI.

Autoratlīdzības saņēmējam jāinformē LaIPA par savu juridisko statusu vai juridiskā statusa maiņu - vai autoratlīdzības saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, lai atlīdzības izmaksu brīdī tiktu piemēroti atbilstoši nodokļu ieturējumi

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu - www.vid.gov.lv.