Nodokļu nomaksas kārtība

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS (IIN)

LaIPA, izmaksājot atlīdzību un aprēķinot no izmaksājamās atlīdzības summas ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņem vērā autoratlīdzības saņēmēja izdevumus, kas netiek aplikti ar IIN.

Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57. punktā noteikto autoratlīdzības saņēmēja izdevumu normu apmērs:

IZDEVUMU NORMA

AUTORDARBS, PAR KURU TIEK IZMAKSĀTA AUTORATLĪDZĪBA

50% no autoratlīdzības summas

57.1.1. par dramatiskiem un muzikāli dramatiskiem darbiem un to izpildījumiem;

57.1.2. par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem aranžējumiem un to izpildījumiem; 

57.1.3. par audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem.

No aprēķinātās atlīdzības, atskaitot autoratlīdzības saņēmēja izdevumus, atlikušajai atlīdzības summai piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 20%.

LaIPA iedzīvotāju ienākumu nodokli ietur (ņemot vērā izdevumu normu (skat. tabulu)) un pilnā apmērā ieskaita budžetā atlīdzības izmaksas brīdī.

NO 2021. GADA 1. JŪLIJA

SAŅEMOT AUTORATLĪDZĪBU NO KOLEKTĪVĀ PĀRVALDĪJUMA ORGANIZĀCIJAS

 • No ienākuma, kas samazināts par nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā, ietur IIN, piemērojot 20% likmi;
 • Nodokli samaksā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam;
 • Autoratlīdzības saņēmējam nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem;
 • Ja nepieciešams, autors piemaksā IIN ar gada ienākumu deklarāciju, piemērojot IIN progresīvās likmes;
 • Ienākums netiek ietverts maksātāja saimnieciskās darbības ienākumos.

*LaIPA piemēro nosacīto izdevumu normu 50% no autoratlīdzības apmēra

Papildu informācija pieejama šeit: PowerPoint Presentation (vid.gov.lv)

Informācija par progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm :

LIKME

NODOKĻU BĀZE

 • Ienākumam līdz 20 004 EUR – 20%;
 • Ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 – 23%;
 • Ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 EUR – 31%.

1. Gada apliekamie ienākumi;

2. Ienākumi no saimnieciskās darbības.


INFORMĀCIJA TIESĪBU ĪPAŠNIEKIEM

SĀKOT AR 2021. GADA 1. JŪLIJU, IEVIESTAS MINIMĀLĀS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas) ir obligāts maksājums, ko par katru personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālais iemaksu objekts ceturksnī ir 1500 EURo vai 500 EURo mēnesī.

Minimālās iemaksas katrai konkrētai apdrošināmajai personai aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – Aģentūra). Minimālās iemaksas piedzen Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – Dienests).

Lai noteiktu, vai par konkrēto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, Aģentūra summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie visiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā statusā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.


TURPINOT AUTORATLĪDZĪBU REŽĪMU

NODOKĻI AUTORAM, KAS NAV DARBA ŅĒMĒJS

Pasūtītājs

Samaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli : 25% no līgumsummas (nevis no ienākuma) – 200 EUR

Vairs nemaksā obligātās iemaksas

bija 5% no līgumsummas

 

Pasūtītājs izmaksā autoram  600 EUR

Autors saņem

 600 EUR

Līgumsumma

800 EUR

Autors

Vairs nav jāveic papildu obligātās iemaksas

bija 31,07% no vismaz 500 EUR

 Papildu informācija pieejama šeit: PowerPoint Presentation (vid.gov.lv)

Autoram pašam ir jāpārliecinās, vai pasūtītājs veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas.

TURPINOT IZMANTOT AUTPRATLĪDZĪBU REŽĪMU

Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā pasūtītājs no pilnas līguma summas – nepiemēro izdevuma normas:

 • ja autoratlīdzība  25 % likme
 • ja autoratlīdzība  >25 000 EUR: 40 % likme

Pasūtītājs:

 • nodokli samaksā līdz nākamā (pēc izmaksas) mēneša 23. datumam (bija 5. datums)
 • paziņo VID par autoram izmaksāto līdz nākamā (pēc izmaksas) mēneša 15. datumam (nemainīgi)

 Papildu informācija pieejama šeit: PowerPoint Presentation (vid.gov.lv) 

Autoratlīdzības saņēmējam jāiesniedz autoratlīdzības saņēmēja deklarācija.

DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANA - TURPINOT IZMANTOT AUTORATLĪDZĪBU REŽĪMU

2021. gada autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju iesniedz līdz 28.02.2022

Sagatave ar VID jau esošajiem datiem būs pieejama EDS

 • dati no pasūtītāju ziņojumiem nākamajā mēnesī pēc izmaksas;
 • autors papildina, ja nepieciešams (ja pasūtītājs nodokli nav samaksājis, autoratlīdzības izmaksājuši vairāki pasūtītāji vai autoratlīdzības ienākums gūts ārvalstīs)

 Papildu informācija pieejama šeit: PowerPoint Presentation (vid.gov.lv)  


PAŠNODARBINĀTAJIEM VAI SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM

REĢISTRĒJOTIES KĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJAM

Noteiktas minimālās iemaksas, kas visiem jāsasniedz, ja ienākums 1500 EUR ceturksnī

Katram cilvēkam aprēķina VSAA, likme 10%

Lai noteiktu, vai minimālās iemaksas ir veiktas minimālajā apmēŗā, VSAA summē:

 • visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti strādājot pie visiem darba devējiem;
 • pašnodarbinātā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo obligāto iemaksu objektu, par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, pašnodarbinātais veic minimālās obligātās iemaksas 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam.

PIEMĒRS SOCIĀLO IEMAKSU APRĒĶINAM SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJAM

 

LĪGUMSUMMA

IENĀKUMS (objekts, no kā rēķina VSAOI)

PILNĀS VSAOI 31,07%

PENSIJU VSAOI 10%

JAUNUMS!

VSAOI MINIMĀLĀS IEMAKSAS 10%

Jūlijs

900 EUR

450 EUR (900 – 50% izdevumu norma)

0 (jo ienākums nav 500 EUR)

45 EUR (450*10%)

 

Augusts

0 EUR

0

0

0

Septembris

1200 EUR

600 EUR

(1200 – 50% izdevumu norma)

155,35 EUR

(vismaz 500 EUR x 31,07%)

10 EUR

((600-500) x 10%)

Kopā ceturksnī

2100 EUR

1050 EUR

155,35 EUR

55 EUR

45 EUR (1500-1050) x 10%

 

Samaksā VSAOI 210,35 EUR pēc pašnodarbinātā ziņojuma 17.oktobrī

Aprēķina VSAA

Papildu informācija pieejama šeit: PowerPoint Presentation (vid.gov.lv)  

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 1500 EUR ceturksnī, viņš iesniedz EDS iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem:
1) līdz 2021. gada 15. jūlijam – par 2021. gada trešo ceturksni;
2) līdz 2021. gada 15. oktobrim – par 2021. gada ceturto ceturksni.

REĢISTRĒJOTIES KĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJAM

Minimālās iemaksas var neveikt, ja

Pašnodarbinātais (kurš nav vienlaikus darba ņēmējs) prognozē, ka ienākums nesasniegs 1500 EUR ceturksnī

                   un

iesniedz VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem:

 • līdz 15. jūlijam par 2021. gada III ceturksni
 • līdz 15. oktobrim par 2021. gada IV ceturksni.

Papildu informācija pieejama šeit: PowerPoint Presentation (vid.gov.lv)  

!!! Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis Dienestā šādu iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, Dienests informāciju nodod Aģentūrai. Aģentūra minimālās iemaksas neaprēķina un pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

!!!Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis Dienestam iesniegumu par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem, Aģentūra aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, ja pats pašnodarbinātais nav veicis iemaksas vismaz no 1500 EURo ceturksnī.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam.

Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā informē pašnodarbināto elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) par aģentūras aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām.

Pašnodarbinātajam ir pienākums, līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas, veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.

Papildu informācija pieejama šeit: www.vid.gov.lv/lv/esmu-saimnieciskas-darbibas-veicejs un https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/minimalas_vsaoi.pdf