LaIPA biedrs

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums nosaka, ka par biedru var kļūt autortiesību vai blakustiesību subjekts vai to apvienības, tajā skaitā citas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, ja tās ievēro organizācijas Statūtos noteiktos biedru uzņemšanas noteikumus.

Saskaņā ar LaIPA Statūtiem par LaIPA biedru var kļūt fiziska un juridiska persona, kas saskaņā ar Latvijas likumdošanu ir atzīstama par izpildītāju vai producentu un atbalsta biedrības pamatprincipus un mērķus. Par LaIPA biedru var kļūt izpildītājs un producents, kurš noslēdzis pārstāvniecības līgumu. Lai kļūtu par biedru, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim ir jāaizpilda un jāiesniedz rakstisks iesniegums, un jāsamaksā vienreizēja iestāšanās maksa – fiziskām personām 5,00 EUR un juridiskām personām 20,00 EUR.

Ja rakstisks iesniegums ir iesniegts, bet vienreizējā biedra iestāšanās maksa nav veikta noteiktajā termiņā - 14 dienu laikā, - summa var tikt ieturēta no nākošajā periodā aprēķinātās atlīdzības, un/vai biedrs var netikt uzņemts biedrībā.

Biedra iesniegums ir spēkā un tiek virzīts uzņemšanai LaIPA Padomei tikai tad, ja ir saņemts maksājums.

Lēmumu par personas uzņemšanu izskata un pieņem LaIPA padome. Lēmums tiek izskatīts Padomes sēdē un pieņemts atklātā balsojumā.

BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Biedrības biedriem ir sekojošas tiesības:

piedalīties Biedrības pārvaldē un tikt ievēlētam pārvaldes institūcijās;
- nominēt kandidātus Padomes un Revīzijas komitejas vēlēšanām;
- saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības kopsapulces, Padomes sēžu un Revīzijas komitejas protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
- izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ietekmē Biedrības darbību, un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai;
- ierosināt izdarīt grozījumus un papildinājumus Biedrības Statūtos;
- piedalīties Biedrības kopsapulcē un citos Biedrības organizētajos pasākumos;
- piedalīties balsošanā Biedrības Kopsapulcēs;
- iesniegt priekšlikumus izskatīt jautājumus Izpilddirektoram un Biedrības kopsapulcei;
- saņemt pakalpojumus, kurus Biedrība sniedz saviem biedriem;
- iespēja pieteikties LaIPA stipendiju konkursam;
- iespēja saņemt nodibinājuma “Fonda Līdzskaņa” atbalstu;
- izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku paziņojumu Padomei.

Biedrības biedriem ir sekojoši pienākumi:

- ievērot Biedrības Statūtus un pildīt Kopsapulces, Padomes un Izpilddirektora lēmumus;
- piedalīties Kopsapulcēs, kā arī Padomes un Revīzijas komitejas vēlēšanās;
- samaksāt iestāšanās maksu;
- ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un veicināt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
- vienlaikus nedeleģēt citai kolektīvās pārvaldības organizācijai kolektīvi administrēt tās pašas pārvaldāmās tiesības, blakustiesību objektus un teritorijas, kuru pārvaldīšana ir nodota Biedrībai;
- atturēties no darbībām, kas tieši vai netieši varētu kaitēt Biedrības interesēm un reputācijai;
- piedalīties Biedrības darbības programmu un Biedrības aktivitāšu popularizēšanā;
- nodrošināt savu interešu pārstāvību ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.