LaIPA

Biedrība "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) ir izpildītāju un fonogrammu producentu dibināta bezpeļņas organizācija, kas Latvijā veic pašmāju un ārvalstu tiesību īpašnieku mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

Par LaIPA

LaIPA pārstāv vairāk nekā 2 tūkstošus Latvijas un 2 miljonus ārvalstu izpildītājus un fonogrammu producentus, pamatojoties uz savstarpējiem pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar tiesību īpašniekiem un ārvalstu tiesību organizācijām.  LaIPA pārstāv arī neatkarīgo fonogrammu producentu un ierakstu kompāniju mantiskās tiesības kā Sony, Warner, Universal un citas.

Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas atļauju, Autortiesību likumu un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, biedrība izsniedz atļaujas muzikālo darbu ierakstu jeb fonogrammu izmantošanai, nodrošinot tiesību īpašniekiem pienākošās atlīdzības sadali un izmaksas.

Veicinot labvēlīgus apstākļus izpildītāju un fonogrammu producentu darbībai, 2016. gadā biedrība LaIPA ir dibinājusi sociālā atbalsta fondu “Līdzskaņa” ar mērķi palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, sniedzot gan finansiālu, gan sociālu atbalstu veselības problēmu pārvarēšanai.

LaIPA ir arī viena no biedrības „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” dibinātājām.

Misija un vīzija

Misija

Nodrošināt izpildītājiem un fonogrammu producentiem taisnīgu atlīdzību, veikt atlīdzību sadali un izmaksas atbilstoši Autortiesību likumam un citiem tiesību aktiem. Veicināt labvēlīgus apstākļus izpildītāju un fonogrammu producentu darbībai, īstenojot viņu tiesības un aizstāvot viņu ekonomiskās intereses.

Vīzija

LaIPA ir pārliecinoši vienīgā izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija Latvijā, saglabājot godīgas organizācijas tēlu, veicinot uzticēšanos, nodrošinot tiesību īpašniekus un fonogrammu izmantotājus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem.

Vēsture

Biedrība LaIPA ir dibināta 1999. gada 22. jūlijā.  2003. gada 22. maijā biedrība kļuva par (SCAPR) The Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights biedru, saņemot mandātu pārstāvēt visas (SCAPR) organizācijas un to biedrus Latvijā. 2004. gada 13. jūlijā (IFPI) International Federation of Phonogram Industry sekretariāts nozīmēja LaIPA par Latvijas nacionālo ISRC - International Standard Recording Code aģentūru.

Pārstāvēto tiesību veidi

Biedrība LaIPA ir saņēmusi LR Kultūras ministrijas atļauju veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Mantisko tiesību kolektīvais pārvaldījums:

 • Raidīšana, ieskaitot vienlaicīgu raidīšanu elektronisko sakaru tīklā un raidīšanu tikai elektronisku sakaru tīklā
 • Retranslēšana
 • Publiskošana - fonogrammu izmantošana sabiedriskās vietās, no komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu sastāvošu raidījumu publiskošana
 • Reproducēšana personiskām vajadzībām
 • Noma un īre
 • Līdz 1993. gada 15. maijam publicētu fonogrammu reproducēšana un izplatīšana (izpildītāju mantiskās tiesības)
 • Reproducēšana (fonogrammu producentu mantiskās tiesības)
 • Reproducēšana profesionālajām vajadzībām autorus pārstāvošu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju vārdā, ja par šādu kolektīvo pārvaldījumu ir tikusi panākta vienošanās ar autoru pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju
 • Fonogrammās fiksēto izpildījumu padarīšana pieejami sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.

Lai publiskā izpildījuma vietā atskaņotu fonogrammas (dziesmu ierakstus), ir nepieciešams noslēgt līgumu un saņemt atļauju no autorus pārstāvošās organizācijas AKKA/LAA un izpildītāju un fonogrammu producentus pārstāvošās organizācijas - “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA). Muzikālā darbā tiek aizsargātas gan autoru kā autortiesību subjektu, gan izpildītāju un fonogrammu producentu, kā blakustiesību subjektu tiesības. Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta otrajai daļai autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi pārvalda attiecībā uz:

 • publisku izpildījumu, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās tamlīdzīgās vietās;
 • nomu, īri un publisku patapināšanu (izņemot datorprogrammas, datubāzes un mākslas darbus);
 • retranslēšanu (izņemot raidorganizāciju tiesības neatkarīgi no tā, vai tās ir pašas raidorganizācijas tiesības vai raidorganizācijai šīs tiesības nodevuši autortiesību vai blakustiesību subjekti);
 • reproducēšanu personiskai lietošanai;
 • reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai;
 • vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu;
 • komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka “Mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz šā panta otrajā daļā norādīto autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu vienlaikus var veikt tikai viena katras autortiesību un blakustiesību subjektu grupas izveidota kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Biedri, padome un revīzijas komiteja

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums nosaka, ka par biedru var kļūt autortiesību vai blakustiesību subjekts vai to apvienības, tajā skaitā citas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, ja tās ievēro organizācijas Statūtos noteiktos biedru uzņemšanas noteikumus.

Saskaņā ar LaIPA Statūtiem par LaIPA biedru var kļūt fiziska un juridiska persona, kas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ir atzīstama par izpildītāju vai fonogrammas producentu un ir noslēgusi pārstāvniecības līgumu ar LaIPA. Lai kļūtu par biedru, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim ir jāaizpilda un jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāsamaksā vienreizēja iestāšanās maksa – fiziskām personām 5,00 EUR un juridiskām personām 20,00 EUR.

Ja rakstisks iesniegums ir iesniegts, bet vienreizējā biedra iestāšanās maksa nav veikta noteiktajā termiņā - 14 dienu laikā,-  summa var tikt ieturēta no nākošajā periodā aprēķinātās atlīdzības un/vai biedrs var netikt uzņemts biedrībā.

Biedra iesniegums ir spēkā un tiek virzīts uzņemšanai LaIPA Padomei tikai tad, ja ir saņemts maksājums.

Lēmumu par personas uzņemšanu izskata un pieņem LaIPA padome. Lēmums tiek izskatīts Padomes sēdē un pieņemts atklātā balsojumā. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce.

Kopsapulces kompetence:

 • Apstiprināt biedrības statūtus un grozījumus
 • Noteikt biedrības stratēģiju
 • Ievēlēt un atsaukt padomes locekļus, izvērtēt darba rezultātus, apstiprināt atalgojumu
 • Ievēlēt un atsaukt revidentus
 • Apstiprināt biedrības gada budžetu
 • Apstiprināt ikgadējo atklātības ziņojumu, finanšu pārskatus un revīzijas komitejas pārskatus
 • Noteikt biedru iestāšanās maksu
 • Apstiprināt ieņēmumu sadales vispārīgos noteikumus
 • Apstiprināt neizmaksājamo ieņēmumu izmantošanas vispārīgos noteikumus
 • Apstiprināt vispārīgos noteikumus par atskaitījumiem no ieņēmumiem
 • Pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju un ar to saistīto īpašumu tiesisko statusu
 • Risināt citus ar biedrības darbību saistītus jautājumus
 • Izskatīt sūdzības par padomes darbu

Padomes sastāvs

 • Elita Mīlgrāve;
 • Kārlis Auzāns;
 • Rūdolfs Budze;
 • Kārlis Būmeisters;
 • Agnese Cimuška-Rekke;
 • Petri Mannonen;
 • Gints Stankevičs;
 • Guna Zučika.

Padomes kompetence

LaIPA statūtu 37. punkts - Padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru intereses Kopsapulču starplaikā un uzrauga Izpilddirektora darbību. Padomi ievēl Kopsapulce uz trīs gadiem.

 • Realizēt biedrības stratēģiju
 • Uzņemt jaunus biedrus, lemt par biedru izslēgšanu
 • Izstrādāt un apstiprināt izpildījuma fiksāciju un fonogrammu izmantošanas tarifus
 • Kontrolēt Kopsapulces lēmumu izpildi
 • Ievēlēt Izpilddirektoru
 • Uzraudzīt Izpilddirektora darbību
 • Izvērtēt Izpilddirektora darba rezultātus, apstiprināt atalgojumu
 • Apstiprināt risku pārvaldības vispārīgos noteikumus
 • Apstiprināt nekustamo īpašumu iegādes, atsavināšanas un hipotekāros darījumus
 • Apstiprināt apvienošanās un apvienības, sabiedrību dibināšanu, citu sabiedrību vai to daļu iegādi
 • Apstiprināt aizņēmumu, aizdevumus un to nodrošinājumus, tajā skaitā galvojumus
 • Apstiprināt nosacījumus blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai
 • Apstiprināt kārtējās un ārkārtas Kopsapulces darba kārtību
 • Lemt par biedrības dalību citās sabiedriskajās un ārvalstu organizācijās
 • Pieņemt lēmumus par līgumu slēgšanu ar Latvijas un ārvalstu organizācijām
 • Risināt un lemt par citiem jautājumiem, kas nav biedrības Kopsapulces un Izpilddirektora kompetencē

LaIPA izpildinstitūcija ir Izpilddirektors vienā persona. Izpilddirektors vada biedrību, pārstāv izpildītāju un fonogrammu producentu intereses.

Padomes ievēlēšana

Biedrības Padome sastāv no 8 (astoņiem) Padomes locekļiem, kuru skaitā ietilpst Padomes priekšsēdētājs. Lai nodrošinātu visu biedru interešu un tiesību pārstāvēšanu Padomē, locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti sekojoši: 4 (četrus) Padomes locekļus izvirza un ievēl producenti, vai viņus pārstāvošās personas uz Pilnvaras pamata un 4 (četrus) Padomes locekļus izvirza un ievēl izpildītāji, vai viņus pārstāvošās personas uz Pilnvaras pamata.

Balsošanas kārtība

Biedrības LaIPA Statūtos ir noteikta balsošanas kārtība, kādā biedri balso par savu izvēlēto kandidātu: Izpildītāji balso par izpildītājiem un producenti balso par producentiem. Gadījumā, ja biedrs ir gan izpildītājs, gan producents, tad balsošanas kārtību nosaka biedra iesniegumā norādītais statuss.

Revīzijas komitejas sastāvs

 • Katrīna Dimanta;
 • Inese Saulāja;
 • Arnis Veisbārdis.

 

Normatīvie akti

Latvijas likumi

 • Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, pieņemts 2017.gada 18.maijā, stājies spēkā 2017.gada 14.jūnijā  Dokuments
 • Autortiesību likums ar 2020. gada 11.novembra grozījumiem Autortiesību likumā  Dokuments
 • Biedrību un nodibinājumu likums  Dokuments

Citi normatīvie akti

 • MK noteikumi "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību"  Dokuments
 • MK noteikumi "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu"  Dokuments

Eiropas Savienības direktīvas

 • PADOMES DIREKTĪVA 92/100/EEK (1992. gada 19. novembris) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā  Dokuments
 • PADOMES DIREKTĪVA 93/83/EEK (1993. gada 27. septembris) par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai  IDokumentsI
 • PADOMES DIREKTĪVA 93/98/EEK (1993. gada 29. oktobris) par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņu saskaņošanu Dokuments
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā  Dokuments
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu  Dokuments
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/115/EK (2006. gada 12. decembris) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā  Dokuments
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/116/EK (2006. gada 12. decembris) par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem  Dokuments
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū Dokuments

Starptautiskās konvencijas un līgumi

 • 1961.gada 26.oktobra Romas konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību  Dokuments
Starptautiskā sadarbība

Saskaņā ar Romas konvenciju un Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par izpildījumu un fonogrammām, ārvalstu izpildītāji un producenti var saņemt atlīdzību par fonogrammu izmantošanu Latvijas teritorijā. Savukārt Latvijas izpildītāji un fonogrammu producenti var saņemt atlīdzību par fonogrammu izmantošanu ārvalstīs.

Saskaņā ar (SCAPR) 2003. gada maija lēmumu, biedrībai LaIPA ir piešķirts mandāts pārstāvēt visas (SCAPR) organizācijas un tās biedrus Latvijas teritorijā līdz brīdim, kad tiks noslēgti individuāli divpusējie sadarbības līgumi ar katru no organizācijām.

Slēdzot divpusējos līgumus starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, tiek izmantoti (SCAPR) un (IFPI) izstrādātie līgumi. Līgumos ir noteikts, kādas tiesības organizācija uztic otrai organizācijai administrēt, noteiktas administrēšanas izmaksas, atbildība, informācijas apmaiņa par pārstāvētajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem, noteiktas atlīdzību pārskaitīšanas procedūras, kontroles procedūras un citi būtiski abpusējas sadarbības jautājumi.

Noslēgtie divpusējie līgumi:

Organizācija Valsts
AARC US
AFM/AFTRA US
Amanat KZ
AGATA LT
AIE ES
C.N.R. CY
ARTISTI CA
EEL EE
EFY EE
Gramex DK  DK
Gramex FI FI
GDA PT
GVL DE
IPF ZAVOD SI
Kuopi KZ
Play Right S.C.R.L. BE
PPL UK
RAAP  IE
SAMI SE
SENA NL
Sound Exchange US
RUR RU
VOIS RU
ACTRA PRS US
ZPAV PL
SAWP PL

 

Noslēgtie līgumi ar ierakstu kompānijām, aģentiem:

Organizācija Valsts
Sony Music Entertainment Finland oy Somija
Universal Music Oy Somija
Warner Music Finland Oy Somija
audite Musikproduktion Vācija
Altra Moda Music BV Nīderlande
Beggars Group Media Ltd Amsterdama
Cargo Records Germany Gmbh Vācija
Defensive Music LTD Lielbritānija
Domino Recording Company LTD Lielbritānija
Double Six Rights Lielbritānija
Downtown Music UK LTD Lielbritānija
Fintage Artists B.V. Lielbritānija
Rights Agency Ltd Lielbritānija
Global Master Rights CV Amsterdama
Kobalt Label Services Limited Lielbritānija
Kobalt Neighbouring Rights Limited Lielbritānija
LA TEBWA Francija
MACC Media Accounting GmbH Vācija
Media IP rights LTD Lielbritānija
Nettwerk Productions UK LTD Lielbritānija
Off Limits SRL Uninominale Itālija
One Hill Records BV Nīderlande
Playground Music Zviedrija
[P I A S] Group Polija/Nīderlande/UK
Roton Rumānija
Rights Retriever BV Nīderlande
Rights Up Beļģija
Right Back SARL  Francija
Sony ATV Lielbritānija
The Orchard Enterprises ASV
Westbury Music Conslutants LTD Lielbritānija

 

Statūti un dokumenti
Izglītības un kultūras atbalsta fonds

Fonda mērķis ir izglītot izpildītājus un fonogrammu producentus, kā arī darbu izmantotājus un sabiedrību kopumā, par autortiesību un blakustiesību jautājumiem. Kā arī uzlabot un uzturēt tehnisko nodrošinājumu, kas nepieciešams biedrības pamatdarbības efektīvai īstenošanai, izpildītāju un fonogrammu producentu atlīdzību sadalei un ar to saistīto datu uzturēšanu.

 • LaIPA izglītības un kultūras atbalsta fonda nolikums Dokuments
LaIPA STIPENDIJU KONKURSS

LaIPA stipendija nodibināta un LaIPA stipendiju konkursa norises nolikums apstiprināts 2020. gada 12. maijā ar biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk – LaIPA) Padomes lēmumu.

LaIPA stipendiju mērķis ir atbalstīt Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu radošo darbību, piešķirot finansējumu jaunu fonogrammu (mūzikas ierakstu) radīšanai, tai skaitā sedzot sekojošas izmaksas:
- mūzikas ieraksta radīšanas izdevumi (honorāri piesaistītajiem darba radītājiem  - teksta un/vai vārdu autori, mūzikas izpildītāji);
- ierakstu studijas pakalpojumi;
- skaņu inženiera pakalpojumi;
- pēcapstrādes izdevumi (mūzikas ieraksta miksēšana, māsterēšana).

LaIPA stipendiju konkurss atbilst LaIPA fonda „Izglītības un kultūras atbalstam” mērķiem un uzdevumiem.

LaIPA stipendiju konkursa II kārtas norise tika īstenota no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 31. martam.
- LaIPA stipendiju konkursa II kārtas nolikums Dokuments
- LaIPA stipendijas izlietojuma atskaite Dokuments un izdevumu uzskaites forma

LaIPA stipendiju konkursa I kārtas norise tika īstenota no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. oktobrim.
- LaIPA stipendiju konkursa nolikums Dokuments

Sociālā atbalsta nodibinājums "Fonds Līdzskaņa"

Fonda mērķis ir palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē un dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi piedalīties radošās industrijas norisēs, sniedzot gan ar finansiālu atbalstu veselības problēmu pārvarēšanai, gan nefinansiālu, morālu un sociālu atbalstu.

 • LaIPA sociālā atbalsta nodibinājuma "Fonda Līdzskaņa" statūti Dokuments