LaIPA

Biedrība "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) ir izpildītāju un fonogrammu producentu dibināta bezpeļņas organizācija, kas Latvijā veic pašmāju un ārvalstu tiesību īpašnieku mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

Par LaIPA

LaIPA pārstāv vairāk nekā 2 tūkstošus Latvijas un 2 miljonus ārvalstu izpildītājus un fonogrammu producentus, pamatojoties uz savstarpējiem pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar tiesību īpašniekiem un ārvalstu tiesību organizācijām. LaIPA pārstāv arī neatkarīgo fonogrammu producentu un ierakstu kompāniju mantiskās tiesības kā Sony, Warner, Universal un citas.

Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas atļauju, Autortiesību likumu, Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, biedrība izsniedz atļaujas muzikālo darbu ierakstu jeb fonogrammu izmantošanai, nodrošinot tiesību īpašniekiem pienākošās atlīdzības sadali un izmaksas.

Veicinot labvēlīgus apstākļus izpildītāju un fonogrammu producentu darbībai, 2016. gadā biedrība LaIPA ir dibinājusi sociālā atbalsta nodibinājumu "Fonds Līdzskaņa" ar mērķi palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, sniedzot atbalstu veselības un sadzīves problēmu pārvarēšanai.

LaIPA ir viena no biedrības "Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports" dibinātājām 2012. gadā.

2021. gadā, sadarbībā ar Kultūras ministriju un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu, LaIPA uzsāka īstenot projektu "Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū" jeb "Autorskola". Projekta pirmajā posmā izveidota izglītojoša platforma autorskola.lv, lai interaktīvā veidā mācītu un skaidrotu skolēniem autortiesību un blakustiesību būtību un praktisko pielietojumu, izstrādāts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem atbilstošs metodisko mācību materiālu kopums, kā arī rīkotas apmācības jauniešiem un pedagogiem. Pēc gada projektam pievienojās arī Patentu valde, papildinot saturu ar jautājumiem par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību. 
2023. gadā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) konkursā apstiprināja Kultūras ministrijas, LaIPA un Latvijas Universitātes kopīgi iesniegto projektu "Mācām nākotnes skolotājus", kura ietvaros izstrādāts "Autorskola" veidotais mācību e-kurss un metodiskais materiāls augstskolu studentiem "Intelektuālā īpašuma pamati", un organizēts semināru cikls Latvijas augstskolās.

Misija un vīzija

Misija

Nodrošināt izpildītājiem un fonogrammu producentiem taisnīgu atlīdzību, veikt atlīdzību sadali un izmaksas atbilstoši Autortiesību likumam un citiem tiesību aktiem. Veicināt labvēlīgus apstākļus izpildītāju un fonogrammu producentu darbībai, īstenojot viņu tiesības un aizstāvot viņu ekonomiskās intereses.

Vīzija

LaIPA ir pārliecinoši vienīgā izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija Latvijā, saglabājot godīgas organizācijas tēlu, veicinot uzticēšanos, nodrošinot tiesību īpašniekus un fonogrammu izmantotājus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem.

Vēsture

Biedrība LaIPA ir dibināta 1999. gada 22. jūlijā.  2003. gada 22. maijā biedrība kļuva par The Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights (SCAPR) biedru, saņemot mandātu pārstāvēt visas SCAPR organizācijas un to biedrus Latvijā. 2004. gada 13. jūlijā International Federation of Phonogram Industry (IFPI) sekretariāts nozīmēja LaIPA par Latvijas nacionālo ISRC - International Standard Recording Code aģentūru.

Pārstāvēto tiesību veidi

LaIPA ir saņēmusi LR Kultūras ministrijas atļauju veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu, dodot tiesības LaIPA pārvaldīt pārstāvēto blakustiesību subjektu mantiskās tiesības kolektīvajās interesēs.

MANTISKO TIESĪBU KOLEKTĪVAIS PĀRVALDĪJUMS:

 • Raidīšana, ieskaitot vienlaicīgu raidīšanu elektronisko sakaru tīklā un raidīšanu tikai elektronisku sakaru tīklā;
 • Retranslēšana;
 • Publiskošana - fonogrammu izmantošana sabiedriskās vietās, no komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu sastāvošu raidījumu publiskošana;
 • Reproducēšana personiskām vajadzībām;
 • Noma un īre;
 • Līdz 1993. gada 15. maijam publicētu fonogrammu reproducēšana un izplatīšana (izpildītāju mantiskās tiesības);
 • Reproducēšana (fonogrammu producentu mantiskās tiesības);
 • Reproducēšana profesionālajām vajadzībām autorus pārstāvošu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju vārdā, ja par šādu kolektīvo pārvaldījumu ir tikusi panākta vienošanās ar autoru pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju;
 • Fonogrammās fiksēto izpildījumu padarīšana pieejami sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.

Muzikālā darbā tiek aizsargātas gan autoru kā autortiesību subjektu, gan izpildītāju un fonogrammu producentu kā blakustiesību subjektu tiesības. Lai publiskā izpildījuma vietā atskaņotu fonogrammas (dziesmu ierakstus), ir nepieciešams noslēgt līgumu un saņemt atļauju no AKKA/LAA - autorus pārstāvošās organizācijas un LaIPA - izpildītājus un fonogrammu producentus pārstāvošās organizācijas. 

Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta otrajai daļai autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi pārvalda attiecībā uz:

 • publisku izpildījumu, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās tamlīdzīgās vietās;
 • nomu, īri un publisku patapināšanu (izņemot datorprogrammas, datubāzes un mākslas darbus);
 • retranslēšanu (izņemot raidorganizāciju tiesības neatkarīgi no tā, vai tās ir pašas raidorganizācijas tiesības vai raidorganizācijai šīs tiesības nodevuši autortiesību vai blakustiesību subjekti);
 • reproducēšanu personiskai lietošanai;
 • reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai;
 • vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu;
 • komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz šā panta otrajā daļā norādīto autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu vienlaikus var veikt tikai viena katras autortiesību un blakustiesību subjektu grupas izveidota kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Biedri, padome un revīzijas komiteja

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums nosaka, ka par biedru var kļūt autortiesību vai blakustiesību subjekts vai to apvienības, tajā skaitā citas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, ja tās ievēro organizācijas Statūtos noteiktos biedru uzņemšanas noteikumus.

Saskaņā ar biedrības Statūtiem par LaIPA biedru var kļūt fiziska un juridiska persona, kas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ir atzīstama par izpildītāju vai fonogrammas producentu un ir noslēgusi pārstāvniecības līgumu ar LaIPA. Lai kļūtu par biedru, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim ir jāaizpilda un jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāsamaksā vienreizēja iestāšanās maksa – fiziskām personām 5,00 EUR un juridiskām personām 20,00 EUR.

Ja rakstisks iesniegums ir iesniegts, bet vienreizējā biedra iestāšanās maksa nav veikta noteiktajā termiņā - 14 dienu laikā,-  summa var tikt ieturēta no nākošajā periodā aprēķinātās atlīdzības un/vai biedrs var netikt uzņemts biedrībā.

Biedra iesniegums ir spēkā un tiek virzīts uzņemšanai LaIPA Padomei tikai tad, ja ir saņemts maksājums.

Lēmumu par personas uzņemšanu izskata un pieņem LaIPA padome. Lēmums tiek izskatīts Padomes sēdē un pieņemts atklātā balsojumā. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce.

Kopsapulces kompetence:

 • Apstiprināt biedrības statūtus un grozījumus
 • Noteikt biedrības stratēģiju
 • Ievēlēt un atsaukt padomes locekļus, izvērtēt darba rezultātus, apstiprināt atalgojumu
 • Ievēlēt un atsaukt revidentus
 • Apstiprināt biedrības gada budžetu
 • Apstiprināt ikgadējo atklātības ziņojumu, finanšu pārskatus un revīzijas komitejas pārskatus
 • Noteikt biedru iestāšanās maksu
 • Apstiprināt ieņēmumu sadales vispārīgos noteikumus
 • Apstiprināt neizmaksājamo ieņēmumu izmantošanas vispārīgos noteikumus
 • Apstiprināt vispārīgos noteikumus par atskaitījumiem no ieņēmumiem
 • Pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju un ar to saistīto īpašumu tiesisko statusu
 • Risināt citus ar biedrības darbību saistītus jautājumus
 • Izskatīt sūdzības par padomes darbu

Padomes sastāvs

 • Rūdolfs Budze - padomes priekšsēdētājs;
 • Kārlis Auzāns;
 • Kārlis Būmeisters;
 • Agnese Cimuška-Rekke;
 • Petri Mannonen ("Universal Music");
 • Līva Pētersone-Kļaviņa ("Instrumenti");
 • Arnis Račinskis;
 • Guna Zučika ("Every Little Thing").

Padomes kompetence

LaIPA statūtu 37. punkts - Padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru intereses Kopsapulču starplaikā un uzrauga Izpilddirektora darbību. Padomi ievēl Kopsapulce uz trīs gadiem.

 • Realizēt biedrības stratēģiju
 • Uzņemt jaunus biedrus, lemt par biedru izslēgšanu
 • Izstrādāt un apstiprināt izpildījuma fiksāciju un fonogrammu izmantošanas tarifus
 • Kontrolēt Kopsapulces lēmumu izpildi
 • Ievēlēt Izpilddirektoru
 • Uzraudzīt Izpilddirektora darbību
 • Izvērtēt Izpilddirektora darba rezultātus, apstiprināt atalgojumu
 • Apstiprināt risku pārvaldības vispārīgos noteikumus
 • Apstiprināt nekustamo īpašumu iegādes, atsavināšanas un hipotekāros darījumus
 • Apstiprināt apvienošanās un apvienības, sabiedrību dibināšanu, citu sabiedrību vai to daļu iegādi
 • Apstiprināt aizņēmumu, aizdevumus un to nodrošinājumus, tajā skaitā galvojumus
 • Apstiprināt nosacījumus blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai
 • Apstiprināt kārtējās un ārkārtas Kopsapulces darba kārtību
 • Lemt par biedrības dalību citās sabiedriskajās un ārvalstu organizācijās
 • Pieņemt lēmumus par līgumu slēgšanu ar Latvijas un ārvalstu organizācijām
 • Risināt un lemt par citiem jautājumiem, kas nav biedrības Kopsapulces un Izpilddirektora kompetencē

LaIPA izpildinstitūcija ir izpilddirektors vienā persona. Izpilddirektors vada biedrību, pārstāv izpildītāju un fonogrammu producentu intereses.

Padomes ievēlēšana

Biedrības Padome sastāv no 8 (astoņiem) Padomes locekļiem, kuru skaitā ietilpst Padomes priekšsēdētājs. Lai nodrošinātu visu biedru interešu un tiesību pārstāvēšanu Padomē, locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti sekojoši: 4 (četrus) Padomes locekļus izvirza un ievēl producenti, vai viņus pārstāvošās personas uz Pilnvaras pamata un 4 (četrus) Padomes locekļus izvirza un ievēl izpildītāji, vai viņus pārstāvošās personas uz Pilnvaras pamata.

Balsošanas kārtība

Biedrības LaIPA Statūtos ir noteikta balsošanas kārtība, kādā biedri balso par savu izvēlēto kandidātu: Izpildītāji balso par izpildītājiem un producenti balso par producentiem. Gadījumā, ja biedrs ir gan izpildītājs, gan producents, tad balsošanas kārtību nosaka biedra iesniegumā norādītais statuss.

Revīzijas komitejas sastāvs

 • Katrīna Dimanta;
 • Ilze Jansone ("Buzz Division");
 • Arnis Veisbārdis.
Normatīvie akti

LATVIJAS LIKUMI

 • Autortiesību likums 
  spēkā kopš 2000. gada 11. maija, ar 2023. gada 5. aprīļa grozījumiem Dokuments
   
 • Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums 
  spēkā kopš 2017. gada 14. jūnija, ar 2023. gada 5. aprīļa grozījumiem
   Dokuments 
 • Biedrību un nodibinājumu likums 
  spēkā kopš 2004. gada 1. aprīļa, ar 2024. gada 20. marta grozījumiem
   Dokuments 

CITI NORMATĪVIE AKTI

 • MK noteikumi Nr. 321 par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību 
  spēkā kopš 2005. gada 14. maija, ar 2021. gada 14. aprīļa grozījumiem
   Dokuments
 • MK noteikumi Nr. 565 par kārtību, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu 
  spēkā kopš 2007. gada 29. augusta, ar 2013. gada 14. decembra grozījumiem Dokuments 
 • MK rīkojums Nr. 169 par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam
  spēkā kopš 2015. gada 1. aprīļa Dokuments
 • MK rīkojums Nr. 509 par konceptuālo ziņojumu "Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā"
  spēkā kopš 2017. gada 15. septembra Dokuments

STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS UN LĪGUMI

 • 1971. gada 29. oktobra Ženēvas konvencija par fonogrammu producentu aizsardzību pret neatļautu viņu fonogrammu pavairošanu
  spēkā kopš 1997. gada 8. aprīļa Dokuments
 • 1961. gada 26. oktobra Romas konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību 
  spēkā kopš 1998. gada 1. oktobra Dokuments 
 • 1996. gada 20. decembra Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgums par izpildījumu un fonogrammām
  spēkā kopš 2000. gada 17. februāra Dokuments

EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVAS

 • PADOMES DIREKTĪVA 92/100/EEK par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā 
  1992. gada 19. novembris Dokuments
   
 • PADOMES DIREKTĪVA 93/83/EEK par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai 
  1993. gada 27. septembris
   Dokuments 
 • PADOMES DIREKTĪVA 93/98/EEK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņu saskaņošanu 
  1993. gada 29. oktobris
  Dokuments 
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā
  2001. gada 22. maijs
   Dokuments 
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
  2004. gada 29. aprīlis Dokuments 
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/115/EK par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā (kodificēta versija) 
  2006. gada 12. decembris
   Dokuments 
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem (kodificēta versija) 
  2006. gada 12. decembris
   Dokuments 
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/77/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem 
  2011. gada 27. septembris
   Dokuments 
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2012/28/ES par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem
  2012. gada 25. oktobris
   Dokuments 
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū
  2014. gada 26. februāris
  Dokuments 
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1128 par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū
  2017. gada 14. jūnijs Dokuments
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/789 ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/83/EEK
  2019. gada 17. aprīlis Dokuments
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK
  2019. gada 17. aprīlis Dokuments
Starptautiskā sadarbība

Saskaņā ar Romas konvenciju un Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par izpildījumu un fonogrammām, ārvalstu izpildītāji un producenti var saņemt atlīdzību par fonogrammu izmantošanu Latvijas teritorijā. Savukārt Latvijas izpildītāji un fonogrammu producenti var saņemt atlīdzību par fonogrammu izmantošanu ārvalstīs.

Saskaņā ar (SCAPR) 2003. gada maija lēmumu biedrībai LaIPA ir piešķirts mandāts pārstāvēt visas (SCAPR) organizācijas un tās biedrus Latvijas teritorijā līdz brīdim, kad tiks noslēgti individuāli divpusējie sadarbības līgumi ar katru no organizācijām.

Slēdzot divpusējos līgumus starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, tiek izmantoti (SCAPR) un (IFPI) izstrādātie līgumi. Līgumos ir noteikts, kādas tiesības organizācija uztic otrai organizācijai administrēt, noteiktas administrēšanas izmaksas, atbildība, informācijas apmaiņa par pārstāvētajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem, noteiktas atlīdzību pārskaitīšanas procedūras, kontroles procedūras un citi būtiski abpusējas sadarbības jautājumi.

Noslēgtie divpusējie līgumi:

Organizācija Valsts
AARC US
AFM/AFTRA US
Amanat KZ
AGATA LT
AIE ES
C.N.R. CY
ARTISTI CA
EEL EE
EFY EE
Gramex DK  DK
Gramex FI FI
GDA PT
GVL DE
IPF ZAVOD SI
Kuopi KZ
Play Right S.C.R.L. BE
PPL UK
RAAP  IE
SAMI SE
SENA NL
Sound Exchange US
RUR RU
VOIS RU
ACTRA PRS US
ZPAV PL
SAWP PL

 

Noslēgtie līgumi ar ierakstu kompānijām, aģentiem:

Organizācija Valsts
Sony Music Entertainment Finland oy Somija
Universal Music Oy Somija
Warner Music Finland Oy Somija
audite Musikproduktion Vācija
Altra Moda Music BV Nīderlande
Beggars Group Media Ltd Amsterdama
Cargo Records Germany Gmbh Vācija
Defensive Music LTD Lielbritānija
Domino Recording Company LTD Lielbritānija
Double Six Rights Lielbritānija
Downtown Music UK LTD Lielbritānija
Fintage Artists B.V. Lielbritānija
Rights Agency Ltd Lielbritānija
Global Master Rights CV Amsterdama
Kobalt Label Services Limited Lielbritānija
Kobalt Neighbouring Rights Limited Lielbritānija
LA TEBWA Francija
MACC Media Accounting GmbH Vācija
Media IP rights LTD Lielbritānija
Nettwerk Productions UK LTD Lielbritānija
Off Limits SRL Uninominale Itālija
One Hill Records BV Nīderlande
Playground Music Zviedrija
[P I A S] Group Polija/Nīderlande/UK
Roton Rumānija
Rights Retriever BV Nīderlande
Rights Up Beļģija
Right Back SARL  Francija
Sony ATV Lielbritānija
The Orchard Enterprises ASV
Westbury Music Conslutants LTD Lielbritānija

 

Statūti un dokumenti

BIEDRĪBAS STATŪTI 

 • LaIPA STATŪTI, 2017. gada 30. novembra redakcija Dokuments 

LaIPA BIEDRU KOPSAPULCES
Dokumentu oriģināli parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

 • 2021. gada LaIPA biedru atkārtotā kopsapulce, 2021. gada 3. jūnijs Protokols 
 • 2022. gada LaIPA biedru atkārtotā kopsapulce, 2022. gada 29. jūnijs Protokols
 • 2023. gada LaIPA biedru atkārtotā kopsapulce, 2023. gada 6. jūnijs Protokols

GADA PĀRSKATI
Dokumentu oriģināli parakstīti fiziski vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

 • 2018. gads, LaIPA 2018. gada pārskats un ikgadējais atklātības ziņojums Dokuments 
 • 2019. gads, LaIPA 2019. gada pārskats un ikgadējais atklātības ziņojums Dokuments 
 • 2020. gads, LaIPA 2020. gada pārskats un ikgadējais atklātības ziņojums Dokuments 
 • 2021. gads, LaIPA 2021. gada pārskats un ikgadējais atklātības ziņojums Dokuments 
 • 2022. gadsLaIPA 2022. gada pārskats un ikgadējais atklātības ziņojums Dokuments

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

 • Fonogrammu nekomerciāla izmantošana, dokuments apstiprināts 2017. gada 8. novembrī
  Noteikumi blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai Dokuments
   
 • Atskaitījumi no ieņēmumiem, dokuments apstiprināts 2017. gada 8. novembrī 
  Vispārīgie noteikumi par atskaitījumiem no ieņēmumiem
   Dokuments 
 • Neizmaksājamo ieņēmumu izmantojums, dokuments apstiprināts 2017. gada 8. novembrī, ar izmaiņām 2020. gada 19. jūnijā 
  Tiesību pārvaldības neizmaksājamo ieņēmumu izmantošanas vispārīgie noteikumi
  Dokuments 
 • Mērķfonds sociālo, kultūras un izglītības pakalpojumu sniegšanai Nolikums
  nolikums apstiprināts 2015. gada 30. martā 
 • Noteikumi par ieņēmumu sadali, dokuments apstiprināts 2017. gada 8. novembrī
  Vispārīgie noteikumi par tiesību pārvaldības ieņēmumu sadali
   Dokuments 
 • Risku pārvaldība, dokuments apstiprināts 2017. gada 29. novembrī
  Risku pārvaldības vispārīgie noteikumi
   Dokuments 
 • Sūdzību izskatīšana, dokuments apstiprināts 2017. gada 29. novembrī
  Sūdzību izskatīšanas un strīdu risināšanas kārtība
   Dokuments 
 • Datu apstrāde
  Privātuma politika Dokuments 

LR KULTŪRAS MINISTRIJAS ATĻAUJAS

 • Atļauja Nr. 3.2.-1/1, 2019. gada 13. jūnijs
  Atļauja veikt izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz fonogrammās fiksēto izpildījumu un audiovizuālos darbos fiksēto muzikālo izpildījumu retranslēšanu
   Dokuments
 • Atļauja Nr. 5.1.-6/2, 2013. gada 8. jūlijs
  Atļauja veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reproducēšanu profesionālajām vajadzībām autorus pārstāvošās mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vārdā tiktāl, ciktāl par šādu kolektīvo pārvaldījumu ir tikusi panākta vienošanās ar autorus pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organziāciju un tik ilgi, kamēr šāda vienošanās ir spēkā
   Dokuments 
 • Atļauja Nr. 5.1.-6/3, 2013. gada 8. jūlijs
  Atļauja veikt izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz fonogrammās fiksēto izpildījumu padarīšanu pieejamu sabiedībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā Dokuments 
 • Atļauja Nr. 01.4.2-8/9, 2004. gada 21. jūlijs
  ​Atļauja veikt izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz raidīšanu, retranslēšanu pa kabeļiem, publiskošanu, reproducēšanu personiskām vajadzībām Dokuments 
 • Atļauja Nr. 01.4.2-8/10, 2004. gada 21. jūlijs
  Atļauja veikt izpildītāju mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu par fonogrammās fiksēto izpildījumu un audiovizuālos darbos fiksēto muzikālo izpildījumu attiecībā uz nomu un īri, līdz 1993. gada 15. maijam publicēto fonogrammu reproducēšanu un izplatīšanu Dokuments 
 • Atļauja Nr. 01.4.2-8/11, 2004. gada 21. jūlijs
  Atļauja veikt fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz nomu un īri, reproducēšanu
   Dokuments 
Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienība

LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienība ir finanšu līdzekļu fonds, no kura tiek atbalstīti izpildītāju un fonogrammu producentu izglītojošu, informatīvu un radošu darbību veicinoši pasākumi. Saskaņā ar LaIPA biedru kopsapulces lēmumu, fonda līdzekļu izlietojumu uzrauga Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības komisija.

STRUKTŪRVIENĪBAS MĒRĶI:

 • Atbalstīt mūzikas ierakstu izpildītāju un producentu radošo darbību un veicināt mūzikas ierakstu industrijas attīstību Latvijā;
 • Atbalstīt nozares konkurētspējas veicināšnas pasākumus, kas identificē izcilākos mūzikas ierakstu izpildītājus un producentus, stimulējot nozares dalībnieku profesionālo izaugsmi un to starptautisko konkurētspēju;
 • Izglītot mūzikas ierakstu izpildītājus un producentus, darbu izmantotājus, un sabiedrību kopumā autortiesību un blakustiesību jautājumos;
 • Nodrošināt un pilnveidot autortiesību un blakustiesību aizsardzības līmeni Latvijas likumdošanā atbilstoši ES likumdošanas praksei;
 • Nodrošināt, uzlabot un uzturēt tehnisko nodrošinājumu, kas nepieciešams mūzikas ierakstu izpildītāju un producentu atlīdzības aprēķināšanai, sadalīšanai un ar to saistīto datu apkopošanai.

STRUKTŪRVIENĪBAS NOLIKUMS

 • LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības nolikums 
  2023. gada 6. jūnija redakcija ar 2024. gada 15. maija papildinājumiem
   Dokuments 

​ATBALSTĪTIE PIETEIKUMI UN PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS

KOMISIJAS SĒDES
Dokumentu oriģināli parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

 • 2023. gada 25. augusts 
  Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības paplašinātās komisijas sēde Protokols 
 • 2023. gada 17. oktobris
  Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības paplašinātās komisijas sēde Protokols 
 • 2024. gada 15. aprīlis
  Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības paplašinātās komisijas sēde Protokols

KONKURSA DOKUMENTI

 • LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības konkursa veidlapa Dokuments
LaIPA STIPENDIJU KONKURSS

LaIPA stipendiju konkursa mērķis ir atbalstīt individuālu Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu radošo darbību, piešķirot finansējumu jaunu fonogrammu (mūzikas ierakstu) radīšanai un jaunradītās fonogrammas promocijas pasākumiem, tai skaitā sedzot sekojošas izmaksas:

 • mūzikas ieraksta radīšanas izdevumi (honorāri piesaistītajiem darba radītājiem - teksta un/vai vārdu autori, mūzikas izpildītāji), ierakstu studijas pakalpojumi, skaņu inženiera pakalpojumi, pēcapstrādes izdevumi (mūzikas ieraksta miksēšana, māsterēšana);
 • mūzikas ieraksta mārketinga, reklāmas un publicitātes aktivitātes (tradicionālie mediji, soc. tīkli u.c.), mārketinga materiālu izveide, starptautiskās promocijas aktivitātes.

LaIPA stipendiju konkursa prioritārais uzdevums ir mūzikas ierakstu izpildītāju un producentu darbību atbalstīšana un mūzikas industrijas attīstības veicināšana, tai skaitā mūzikas ierakstu izpildītāju un producentu izglītošana par viņu radīto darbu iekļaušanos industrijas vērtību ķēdē sekmēšanu.

2023. gada stipendiju konkursa finansējums 25 000 EUR.
Konkursa norise paredzēta no 2023. gada 18. oktobra līdz 2023. gada 18. novembrim par aktivitātēm, kuras tiks realizētas līdz 2024. gada 18.maijam.

LaIPA STIPENDIJU KONKURSA DOKUMENTI 

Sociālā atbalsta nodibinājums "Fonds Līdzskaņa"

Nodibinājuma "Fonds Līdzskaņa" mērķis ir palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē un dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi piedalīties radošās industrijas norisēs, sniedzot gan ar finansiālu atbalstu veselības problēmu pārvarēšanai, gan nefinansiālu, morālu un sociālu atbalstu.

Sociālā atbalsta nodibinājumu "Fonds Līdzskaņa" 2016. gada nogalē dibinājusi LaIPA.