Atlīdzības sadales noteikumi

Vispārīgie noteikumi par tiesību pārvaldības ieņēmumu sadali

VISPĀRĪGĀ DAĻA

1. LaIPA saņemtie ieņēmumi no tiesību pārvaldības (turpmāk - atlīdzība) par fonogrammu izmantošanu noteiktā finanšu gada ietvaros tiek sadalīti par katru izmantošanas veidu atsevišķi.

2. Pēc tam, kad tiek veikti pārvaldījuma izdevumu atskaitījumi saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 24.panta 2.daļu, 50% no atlīdzības tiek novirzīta sadalei izpildītājiem un 50% fonogrammu producentiem.

3. Tīrie ieņēmumi no tiesību pārvaldības, kas pienākas katrai no tiesību subjektu grupām, tiek sadalīti saskaņā ar šo Noteikumu Speciālo daļu par atlīdzības sadali izpildītājiem un fonogrammu producentiem.

4. LaIPA atlīdzību izmaksā eiro.

5. LaIPA izmaksā atlīdzību, individuālam tiesību subjektam, ja atlīdzība pārsniedz minimālo summu, kuras apmērs ir 10 EUR, saskaņā ar šo Noteikumu Speciālo daļu.

6. LaIPA sadala un izmaksā atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc tā finanšu gada beigām, kurā ieņēmumi no tiesību pārvaldības iekasēti.

7. Atlīdzība tiek sadalīta pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no izmantotājiem par izmantotajām fonogrammām. Gadījumā, ja precīzu informāciju par izmantotajām fonogrammām nav iespējams iegūt vai sadales izmaksas pārsniedz sadalāmās atlīdzības apmēru, LaIPA padome izstrādā sīkākas šo noteikumu piemērošanas procedūras un kārtību katrā no sadales veidiem.

Vispārīgie noteikumi par tiesību pārvaldības ieņēmumu sadali. [Dokuments]

Piemēri atlīdzības sadalei izpildītājiem

1.piemērs

Atlīdzības saņēmēji - grupa "Tauriņi" - 4 izpildītāji
Sadalāmā summa 142.29 EUR
4 izpildītāji, katram 6 punkti - 4 x 6 punkti = 24 punkti - kopējais punktu skaits
142.29 EUR  : 24 punkti = 5.93 EUR  - viena punkta vērtība
5.93 EUR  x 6 punkti = 35.58 EUR  - summa, ko saņem katrs izpildītājs
 

2.piemērs

Atlīdzības saņēmēji - grupa "Tauriņi", pieaicināts solists un 2 studijas mūziķi
Sadalāmā summa 142.29 EUR
Grupa - 4 izpildītāji, katram 6 punkti - 4 x 6 punkti = 24 punkti, solists - 6 punkti, studijas mūziķi, katram 1 punkts - 2 x 1 punkts = 2 punkti. Kopējais punktu skaits - 32 punkti
142.29 EUR : 32 punkti = 4.446 EUR  - viena punkta vērtība
Grupa, 4 izpildītāji, katrs saņems 4.446 EUR  x 6 punkti = 26.676 EUR
Solists saņems 4.446 EUR  x 6 punkti = 26.676 EUR
Studiju mūziķi katrs saņems 4.446 EUR  x 1 punkts = 4.446 EUR
 

3.piemērs

Atlīdzības saņēmēji - 2 solisti, diriģents, 30 izpildītāju koris
Sadalāmā summa 142.29 EUR
2 solisti, katram 6 punkti - 2 x 6 punkti = 12 punkti, diriģents - 6 punkti, 30 koristi, katram 1 punkts = kopā 48 punkti

142.29 EUR : 48 punkti = 2.96 EUR  - viena punkta vērtība
Solisti katrs saņemtu 6 x 2.96 EUR  = 17.76 EUR
Diriģents saņemtu - 17.76 EUR
Katrs korists saņemtu - 2.96 EUR  = 88.80 EUR  kopējā summa
Taču NOSACĪJUMS - izpildītāju, kam pienākas 1 punkts, kopējā saņemamā summa nedrīkst pārsniegt 50% no sadalāmās summas, TĀPĒC:
142.29 EUR  : 2 = 71.145 EUR  katrai grupai (71.145 EUR  - sadalei solistiem un diriģentiem un 71.145 EUR  - koristiem)
Solisti, diriģents - kopā 24 punkti. 71.145 EUR  : 24 punkti = 2.96 EUR  - viena punkta vērtība
Katrs solists saņem - 2.96 EUR  x 6 punkti = 17.76 EUR, diriģents saņem 2.96 EUR  x 6 punkti = 17.76 EUR
Koristi katrs saņem - 71.145 EUR : 30 punkti = 2.37 EUR