LaIPA izsludina stipendiju konkursu

17.10.2023

LaIPA izsludina stipendiju konkursu

Biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) izsludina pieteikšanos stipendiju konkursam, aicinot LaIPA biedrus – izpildītājus un fonogrammu producentus – pieteikties finansējumam jaunu fonogrammu (mūzikas ierakstu) radīšanai un jaunradītās fonogrammas promocijas pasākumiem, sekojošu izmaksu segšanai:

  • mūzikas ieraksta radīšanas izdevumi (honorāri piesaistītajiem darba radītājiem ‑ teksta un/vai vārdu autori, mūzikas izpildītāji), ierakstu studijas pakalpojumi, skaņu inženiera pakalpojumi, pēcapstrādes izdevumi (mūzikas ieraksta miksēšana, māsterēšana);
  • mūzikas ieraksta mārketinga, reklāmas un publicitātes aktivitātes (tradicionālie mediji, soc. tīkli u.c.), mārketinga materiālu izveide, tai skaitā starptautiskās (ārpus Latvijas) promocijas aktivitātes.

LaIPA stipendiju konkursā pieejams finansējums 25 000 eiro apmērā un konkursa norise paredzēta no 2023. gada 18. oktobra līdz 2023. gada 18. novembrim par aktivitātēm, kuras tiks realizētas līdz 2024. gada 18. maijam.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 18. novembra pl. 23:59.

LaIPA stipendiju konkursa nolikums pieejams šeit: Dokuments

LaIPA stipendiju konkursa pieteikuma veidlapa: Dokuments
 

BŪTISKA INFORMĀCIJA, KURU JĀŅEM VĒRĀ PIESAKOTIES LAIPA STIPENDIJU KONKURSAM:
LaIPA stipendiju mērķis: atbalstīt Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu radošo darbību, piešķirot finansējumu jaunu fonogrammu (mūzikas ierakstu) radīšanai un jaunradītu fonogrammu promocijas pasākumiem.
- Stipendija sedz sekojošas izmaksas: mūzikas ieraksta radīšanas izdevumus, ierakstu studijas vai skaņu inženiera pakalpojumus, ieraksta pēcapstrādes izdevumus, kā arī mūzikas ieraksta mārketinga, reklāmas un publicitātes aktivitātes, mārketinga materiālu izveidi un starptautiskās promocijas aktivitātes.
- Stipendija ir vienreizēja un tās apmērs vienam stipendiātam nepārsniedz 1000 EUR viena LaIPA stipendiju konkursa norises periodā. Viens LaIPA biedrs var iesniegt vienu stipendijas pieteikumu vienas fonogrammas radīšanas vai jaunradītās fonogrammas promocijas pasākumu izmaksu segšanai.
- Iesniedzot pieteikumu jauna mūzikas ieraksta radīšanas izdevumu segšanai, no kopējās projekta tāmes vismaz 25% jāparedz fonogrammas promocijas pasākumiem.

STIPENDIĀTU PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

- Konkursā var piedalīties LaIPA biedri – izpildītāji un fonogrammu producenti, kuri saņem atlīdzību no LaIPA.
- Stipendijas pretendentiem elektroniski, uz adresi laipa@laipa.org sūtot, LaIPA padomei jāiesniedz parakstīts, datorrakstā sagatavots projekta pieteikums:

  1. 1. PDF formātā, vienā failā, vienā eksemplārā un latviešu valodā sagatavots fails ar secīgi numurētām un sakārtotām projekta pieteikuma lapām:
  2. 2. pirmā lapa ir pieteikuma veidlapa, otrā lapa – iecerētā projekta apraksts vienas A4 lapas apjomā (maksimums), norādot arī projekta mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes;
  3. 3. trešā lapa – projekta promocijas pasākumu plāns, mūzikas ieraksta mārketinga, reklāmas un publicitātes aktivitātes;
  4. 4. ceturtā lapa – projekta tāme, kurā jānorāda LaIPA prasītā summa un tās sadalījums pa pozīcijām saskaņā ar Nolikuma 2.1. punktu. Tāmē nedrīkst iekļaut tādas tāmes pozīcijas, kurās nav norādīts konkrēts izdevumu veids (piemēram, “Citi izdevumi”, “Neparedzētie izdevumi” u.tml.). Tāmei ir jābūt skaidri saprotamai. Tāmē nevar tikt iekļauta pozīcija “LaIPA stipendija” ar projekta pieteikumā norādīto kopējo summu. Katrai tāmes pozīcijai ir jābūt atsevišķi izdalītai un paskaidrotai (minēta iespējamā aktivitāte, tās izpildītājs vai pakalpojumu sniedzējs, izmaksas EUR);
  5. 5. visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāietver tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma).

- Projektu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 18. novembris, līdz plkst. 23:59.
- Konkursam nevar iesniegt iesāktus vai jau īstenotus darbus. LaIPA stipendija netiek piešķirta zinātnisku vai pētniecisku darbu īstenošanai.
- Stipendija nav paredzēta iepriekš publicētas fonogrammas pavairošanas vai reproducēšanas izmaksu segšanai, iepriekš publicētas fonogrammas promocijas pasākumu segšanai; mobilitātes izmaksu segšanai vai pamatlīdzekļu iegādei.

Stipendijas izmantojums
Stipendiātam sešu mēnešu laikā no stipendijas piešķiršanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 18. maijam, LaIPA fonogrammu datu sistēmā jāreģistrē jaunradītā fonogramma un jāiesniedz pārskats par stipendijas izmantojumu.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LaIPA, sūtot savu jautājumu rakstiski uz e-pasta adresi edgars.bite@laipa.org vai zvanot uz tel.nr. 67605023, mob.29992734.

Lai radoša ideju īstenošana!