Nākamā LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda paplašinātās komisijas sēde notiks 17.10.2023.

20.09.2023

Nākamā LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda paplašinātās komisijas sēde notiks 17.10.2023.

Informējam, ka nākamā LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda paplašinātās komisijas sēde notiks 2023. gada 17. oktobrī, plkst. 10:00. Aicinām LaIPA biedrus iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 2023. gada 10. oktobra plkst. 23:59, sūtot tos uz e-pasta adresi: laipa@laipa.org.

LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda mērķis ir atbalstīt mūzikas ierakstu izpildītāju un producentu radošo darbību un veicināt mūzikas ierakstu industrijas attīstību Latvijā, kā arī stiprināt mūzikas ierakstu industrijas kā nozīmīgas radošās industrijas konkurētspēju un eksportspēju. 

Aicinām LaIPA biedrus iepazīties ar Kopsapulces apstiprināto fonda nolikumu (dokuments) un līdz 2023. gada 10. oktobra plkst. 23:59 iesniegt pieteikumus pasākumu īstenošanai kādā no atbalstāmajām jomām:
- nozares konkurētspējas veicināšanas pasākumi;
- nozares izaugsmes un eksportspējas veicināšanas pasākumi;
- nozares izglītības un ilgtspējības veicināšanas pasākumi.

Gatavojot pieteikumus, lūdzam ņemt vērā LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda komisijas 2023. gada 23. augusta lēmumu, kas paredz sekojošo:

  • Konkursā netiek atbalstīta pamatlīdzekļu iegāde;
  • Konkursā netiek atbalstīta komercdarbība;
  • Konkursā netiek atbalstīti projektu pieteikumi individuālu pasākumu veikšanai, tostarp, jaunu fonogrammu radīšanai, koncerttūrēm u.tml. pasākumiem. Šādu projektu pieteikumiem oktobrī tiks atvērts atsevišķs LaIPA radošo stipendiju konkurss, kura nolikumu un pieteikumus izvērtēs un apstiprinās LaIPA padome. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.laipa.org.

Pieteikuma iesniegšanas kritēriji:
- projekta pieteikumu var iesniegt jebkurš LaIPA biedrs;
- projekta pieteikums iesniedzams PDF formātā vienā failā, vienā eksemplārā un latviešu valodā. Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāietver tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma);
- pieteikums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: laipa@laipa.org;
- pieteikuma aprakstam ir jābūt sagatavotam atbilstoši KI fonda nolikumā norādītajām atbalstāmajām jomām, pieteikumā jānorāda pārliecinošs projekta nepieciešamības pamatojums, skaidri formulēta mērķauditorija, realizācijas gaita, paredzamais rezultāts un atbilstība uzskaitīto uzdevumu veikšanai (atbalstāmās jomas) mērķiem, tekstam jābūt datorrakstā;
- PDF failā visām projekta pieteikuma lapām jābūt secīgi numurētām un sakārtotām, t.i., pirmā lapa ir pieteikuma veidlapa, otrā – iecerētā projekta apraksts trīs A4 lapu apjomā (maksimums), norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes;
- pēc iecerētā projekta apraksta seko projekta tāme, kurā jānorāda pieteikuma summa un tās sadalījums pa pozīcijām; projekta tāme ir balstīta uz reālām izmaksām; tāmē nav iekļautas nepamatotas izmaksas, izmaksas nav mākslīgi paaugstinātas un atbilst vidējām izmaksām konkrētajā nozarē; tāme atbilst projekta mērķos un uzdevumos paredzētā veikšanai; tāmē nedrīkst iekļaut tādas pozīcijas, kurās nav norādīts konkrēts izdevumu veids (piemēram, citi izdevumi, neparedzētie izdevumi u. tml.).

Projekta pieteikumiem ir noteikti šādi vērtēšanas kritēriji:
- iesniedzēja iepriekšējā pieredze un īstenotie pasākumi, t.sk. izpildītāja (solo vai apvienību) un/vai fonogrammas producenta līdzšinējā darbības pieredze, publiskoto un LaIPA fonogrammu datu sistēmā reģistrēto fonogrammu katalogs;
- informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem;
- darbības programma (projektā iekļauto aktivitāšu (plānošanas un realizācijas) laika grafiks un aktivitāšu pamatojums);
- informācija par paredzamajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu;
- informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas un organizācijas);
- informācija par plānoto mērķauditoriju, norādot, kā plānots to sasniegt;
- informācija par plānoto projekta rezultātu pienesumu mūzikas ierakstu nozarei.

Saskaņā ar LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda nolikumu projektu pieteikumus vērtē ekspertu komisija, kuru veido 16 komisijas locekļi – LaIPA padome, LaIPA kopsapulces ievēlēti pārstāvji un mūzikas nozares organizāciju virzīti pārstāvji.
Komisijas priekšsēdētājs: Mārcis Auziņš
Komisija: Rūdolfs Budze, Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters, Arnis Račinskis, Agnese Cimuška-Rekke, Petri Mannonen, Līva Pētersone-Kļaviņa, Guna Zučika, Juris Millers, Elita Mīlgrāve, Uģis Higo Glāzītis, Kristīne Kleina, Katrīna Dimanta, Inese Saulāja-Dobele, Gints Stankevičs.