Pirmā LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda paplašinātās komisijas sēde norisināsies 23. augustā. Aicinām iesniegt pieteikumus!

24.07.2023

Pirmā LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda paplašinātās komisijas sēde norisināsies 23. augustā. Aicinām iesniegt pieteikumus!

Informējam, ka pirmā LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda paplašinātās komisijas sēde norisināsies 2023. gada 23. augustā.

LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda mērķis ir atbalstīt mūzikas ierakstu izpildītāju un producentu radošo darbību un veicināt mūzikas ierakstu industrijas attīstību Latvijā, kā arī stiprināt mūzikas ierakstu industrijas kā nozīmīgas radošās industrijas konkurētspēju un eksportspēju.

Aicinām LaIPA biedrus iepazīties ar kopsapulces apstiprināto fonda nolikumu: https://ej.uz/ik_atbalsta_strukturvieniba_nolikums un iesniegt pieteikumus pasākumu īstenošanai kādā no atbalstāmajām jomām:
- nozares konkurētspējas veicināšanas pasākumi;
- nozares izaugsmes un eksportspējas veicināšanas pasākumi;
- nozares izglītības un ilgtspējības veicināšanas pasākumi.

Pieteikuma iesniegšanas kritēriji:
- projekta pieteikumu var iesniegt  jebkurš LaIPA biedrs;
- projekta pieteikums iesniedzams PDF formātā  vienā failā, vienā eksemplārā un latviešu valodā. Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāietver tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma);
- pieteikums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: laipa@laipa.org;
- pieteikuma aprakstam ir jābūt sagatavotam atbilstoši KI fonda nolikumā norādītajām atbalstāmajām jomām, pieteikumā jānorāda pārliecinošs projekta nepieciešamības pamatojums, skaidri formulēta mērķauditorija, realizācijas gaita, paredzamais rezultāts un atbilstība uzskaitīto uzdevumu veikšanai (atbalstāmās jomas) mērķiem, tekstam jābūt datorrakstā;
- PDF failā visām projekta pieteikuma lapām jābūt secīgi numurētām un sakārtotām, t.i., pirmā lapa ir pieteikuma veidlapa, otrā – iecerētā projekta apraksts trīs A4 lapu apjomā (maksimums), norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes;
- pēc iecerētā projekta apraksta seko projekta tāme, kurā jānorāda pieteikuma summa un tās sadalījums pa pozīcijām; projekta tāme ir balstīta uz reālām izmaksām; tāmē nav iekļautas nepamatotas izmaksas, izmaksas nav mākslīgi paaugstinātas un atbilst vidējām izmaksām konkrētajā nozarē; tāme atbilst projekta mērķos un uzdevumos paredzētā veikšanai; tāmē nedrīkst iekļaut tādas pozīcijas, kurās nav norādīts konkrēts izdevumu veids (piemēram, citi izdevumi, neparedzētie izdevumi u. tml.).

Projekta pieteikumiem ir noteikti šādi vērtēšanas kritēriji:
- iesniedzēja iepriekšējā pieredze un īstenotie pasākumi, t.sk. izpildītāja (solo vai apvienību) un/vai fonogrammas producenta līdzšinējā darbības pieredze, publiskoto un LaIPA fonogrammu datu sistēmā reģistrēto fonogrammu katalogs;
- informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem;
- darbības programma (projektā iekļauto aktivitāšu (plānošanas un realizācijas) laika grafiks un aktivitāšu pamatojums);
- informācija par paredzamajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu;
- informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas un organizācijas);
- informācija par plānoto mērķauditoriju, norādot, kā plānots to sasniegt;
- informācija par plānoto projekta rezultātu pienesumu mūzikas ierakstu nozarei.

Saskaņā ar LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda nolikumu, projektu pieteikumus vērtē ekspertu komisija, kurā darbojas 16 komisijas locekļi. Komisijas locekļu sastāvu veido LaIPA padome, LaIPA kopsapulces ievēlēti pārstāvji un mūzikas nozares organizāciju virzīti pārstāvji.

Ekspertu komisija: Rūdolfs Budze, Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters, Arnis Račinskis, Agnese Cimuška-Rekke, Petri Mannonen, Līva Pētersone-Kļaviņa, Guna Zučika, Juris Millers, Elita Mīlgrāve, Uģis Higo Glāzītis, Mārcis Auziņš, Kristīne Kleina, Katrīna Dimanta, Inese Saulāja-Dobele, Gints Stankevičs.