Eiropas Komisija iepazīstina ar plānotajiem pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību efektīvākai aizsardzībai

04.07.2014

Eiropas Komisija iepazīstina ar plānotajiem pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību efektīvākai aizsardzībai

Jūlija sākumā Eiropas Komisija ir publicējusi divus paziņojumus — par Rīcības plānu cīņā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā, un par Stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai trešajās valstīs.

        Paziņojumos izklāstīto darbību īstenošanu plānots veikt 2014. un 2015. gada ietvaros. Eiropas Komisija uzraudzīs šo iniciatīvu īstenošanas gaitu un aicina Eiropas Parlamentu, Padomi, dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un ieinteresētās personas (tostarp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB) ar Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra starpniecību) aktīvi iesaistīties veicamajos darbos. Tāpat Eiropas Komisija vēlāk apsvērs, vai nepieciešami arī citi pasākumi, piemēram, tiesību aktu formā.

        Sagatavotajam ES rīcības plānam nav likumdošanas spēka, bet tajā uzskaitītie risinājumi var būt saistīti ar jaunu tiesību aktu sagatavošanu nākotnē. ES rīcības plānā ir uzskaitīti vairāki pasākumi, kas paredzēti, lai ES intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas politiku vērstu pret komerciāla mēroga pārkāpumiem (tā sauktā pieeja „seko naudai”), tajā skaitā paredzot sekojošas darbības:

  • sākt dialogu ar ieinteresētajām personām (piemēram, tiešsaistes reklāmas aģentūrām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem), lai samazinātu no komerciāla mēroga pārkāpumiem internetā gūstamo peļņu;
  • veicināt to, ka visi dalībnieki, kas iesaistīti preču ar augstu intelektuālā īpašuma elementu ražošanā, ievēro pienācīgu rūpību, jo ar atbildību veikts piegādes ķēdes audits un atbilstošas rīcības ievērošana mazina risku, ka tiks pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības;
  • palīdzēt mazajiem uzņēmumiem efektīvāk īstenot intelektuālā īpašuma tiesības, uzlabojot tiesvedības procedūras; Lai to panāktu, Eiropas Komisija pirmo reizi pievērsīsies valstu shēmām, kas tieši palīdz MVU piekļūt tiesu sistēmai;
  • uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un veicināt labas prakses apmaiņu;
  • nodrošināt dalībvalstu iestādēm visaptverošu mācību programmu, kuras nolūks ir ātrāk īstenot preventīvos pasākumus pret komerciāla mēroga darbībām, ar ko tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības visā ES, un identificēt šķēršļus pārrobežu sadarbībai.

        Savukārt izstrādātajā stratēģijā, nosakot starptautisku pieeju, izvērtētas jaunākās izmaiņas un sniegti risinājumi, kā uzlabot pašlaik Eiropas Komisijas rīcībā esošos līdzekļus, ar kuriem veicināt uzlabotus intelektuālā īpašuma tiesību standartus trešajās valstīs un apturēt tirdzniecību ar precēm, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. Attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību starptautisko aizsardzību Eiropas Komisija ierosina:

  • turpināt daudzpusējos centienus uzlabot starptautisko intelektuālā īpašuma tiesību regulējumu un nodrošināt, ka divpusēju tirdzniecības nolīgumu sadaļā par intelektuālā īpašuma tiesībām tiek nodrošināta atbilstoša un efektīva aizsardzība šo tiesību turētajiem;
  • sadarboties ar partnervalstīm intelektuālā īpašuma dialogos un darba grupās, lai risinātu sistēmiskus intelektuālā īpašuma jautājumus un novērstu galvenās nepilnības to intelektuālā īpašuma tiesību sistēmā;
  • veikt regulārus apsekojumus, lai izveidotu „prioritāro valstu" sarakstu, kas atradīsies ES galvenās uzmanības lokā;
  • palīdzēt MVU un tiesību turētājiem uz vietas, īstenojot projektus, piemēram, veidojot intelektuālā īpašuma tiesību palīdzības dienestus, pilnveidojot un nostiprinot speciālās zināšanas intelektuālā īpašuma jomā ES un dalībvalstu pārstāvniecībās trešajās valstīs;
  • sniegt trešajām valstīm atbilstošas ar intelektuālo īpašumu saistītas tehniskās palīdzības programmas ( mācības, spēju veidošana, kā līdzsvarot intelektuālā īpašuma aktīvus) un uzlabot izpratni par tām;

        Par nepieciešamību būtiski uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, liecina arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) statistikas dati -intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu dēļ pasaules ekonomika ik gadu cieš zaudējumus aptuveni 200 miljardu EUR apmērā. 2012. gadā vien ES robežkontroles iestādes reģistrēja 90 000 gadījumu, kur bija iesaistītas preces, par kurām bija aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, 2005. gadā šādu gadījumu skaits bijis ievērojami zemāks -  27 000 gadījumu.

Rīcības plāns cīņā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem pieejams šeit

Stratēģija intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai pieejama šeit