Norit sagatavošanās darbi jaunās direktīvas ieviešanai

16.06.2014

Norit sagatavošanās darbi jaunās direktīvas ieviešanai

2014. gada 9. aprīlī stājās spēkā jaunā Direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu Eiropas iekšējā tirgū. Visām ES dalībvalstīm direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā ir jāievieš līdz 2016. gada 10. aprīlim.

Pieņemtā likumprojekta mērķi ir nodrošināt kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedru, tiesību turētāju un lietotāju aizsardzību un kolektīvo pārvaldījumu organizāciju brīvību piešķirt daudzteritoriālas licences mūzikas darbiem tiešsaistē. Direktīva nosaka arī minimālos standartus, kādiem jāatbilst kolektīvo pārvaldījumu organizācijām.

"Direktīva praktiski aizsargās Eiropas mūziķu intereses un sniegs iespēju lietotājiem likumīgi piekļūt ar autortiesībām aizsargātam materiālam visā Eiropā", norādīja par ziņojuma izstrādi atbildīgā EP deputāte Marielle Gallo (EPP, FR). “Šī direktīva nepārprotami liecina, ka autortiesību likumus var pielāgot arī interneta videi. Autortiesībām ir būtiska nozīme digitālajā ekonomikā", viņa piebilda.

Direktīva paredzēs arī vairākus pasākumus kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības pilnveidošanai.

Mūzikas pārrobežu licences

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem, mūzikas izplatītāji ES varēs vērsties pārrobežu autortiesību pārvaldījuma organizācijās, lai saņemtu atļaujas tiešsaistē piedāvāt mūziku lejupielādei vai klausīties straumēšanas režīmā vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Kultūras daudzveidības sargāšana

Jaunā direktīva paredz arī noteikumus ar mērķi visiem mūzikas autoriem visās dalībvalstīs sniegt piekļuvi pārrobežu licencēm, vienlaikus sargājot arī dalībvalstu kultūras daudzveidību. Vietēja rakstura kolektīvā pārvaldījuma organizācijas varēs pieprasīt pārrobežu organizācijām pārstāvēt to repertuāru ES līmenī, un šīm pārrobežu organizācijām ar zināmiem noteikumiem būs pienākums piekrist šīm prasībām, veicot autortiesību pārvaldījumu ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā to oriģinālajiem pārstāvētajiem repertuāriem.

Savlaicīgas un pienācīgas atlīdzības

Visām kolektīvās pārvaldības organizācijām būs jānodrošina māksliniekiem pienācīga un savlaicīga atlīdzība par to autortiesību izmantošanu. Autortiesību maksājumi būs jāsadala mūziķiem pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no finanšu gada beigām, kurā iekasēti tiesību ieņēmumi. Arī pašiem autortiesību īpašniekiem būs iespēja ietekmēt lēmumus par savu tiesību pārvaldību, kā arī iespēja brīvi izraudzīties un mainīt kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas tos pārstāv. Kolektīvās pārvaldības organizācijām būs jāievēro pārredzamības un ziņošanas noteikumi, kā arī minimālie noteikumi par ieņēmumu ievākšanas un izlietošanas kārtību.

Eiropas Komisijas pētījums par izpildītāju un autoru atlīdzību sistēmu

Eiropas Komisijas organizētajā pētījumā analizēs izpildītāju un autoru ekonomiskos un juridiskos aspektus Eiropas Savienības dalībvalstīs mūzikas un audiovizuālajā sektorā. Pētījumu plānots pabeigt 2015.gada janvārī. Eiropas Komisijas konkursā par pētījuma veikšanu, galvenie nosacījumu paredz analizēt situāciju 10 ES dalībvalstīs, starp kurām obligāti ir jāiekļauj Lielbritānija, Francija, Vācija, Itālija, Spānija un Portugāle. Pētījuma veicēji ir apstiprinājuši, ka pētījumā analizēs arī situāciju Dānijā, Ungārijā, Lietuvā un Nīderlandē. Pētījumā būs ietverta sadaļa par izpildītāju un autoru atlīdzību kārtību ASV, bet tikai attiecībā uz audiovizuālo sektoru.

Eiropas Komisijas pārstāvji ir norādījuši, ka viens no galvenajiem aspektiem, ko nepieciešams analizēt ir atlīdzību apjomi, kas mūzikas nozarē tiek gūti pamatojoties uz Autortiesību likumā noteiktajām tiesībām.

ES autortiesību regulējuma reforma

Kā jau iepriekš informēts, Eiropas Komisija ir uzsākusi apjomīgu sabiedriskās konsultēšanās procesu, lai izvērtētu ES autortiesību regulējumu. Kopumā EK ir saņēmusi vairāk kā 11 000 respondentu atbildes, starp kurām ir arī LaIPA atbilde.

 

Nākošais secīgais solis ir plānots, 2014.gada jūlijā publicēt Balto papīru (White Paper), kas noteiks iespējamās likumdošanas izmaiņas.

Eiropas Komisija publicē pētījumu par ES autortiesību regulējumu

Eiropas Komisija ir publicējusi Beļģijas juridiskā biroja pētījumu “Ekonomiskā analīze par teritoriālo piederību attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt tiesību pieejamību ES”. Pētījumā ir analizēts, kā Direktīvas 2001/29/EC nosacījumi atbilst pašreizējai ekonomiskajai un tehnoloģiskajai situācijai digitālajā tirgū. Viss pētījuma teksts ir pieejams šeit.

Par AEPO – ARTIS

LaIPA ir AEPO-ARTIS (The Association of European Performers) biedrs un kopumā AEPO-ARTIS apvieno 35 Eiropas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas pārstāv izpildītāju intereses. (http://www.aepo-artis.org/pages/7_1.html)