Eiropas parlaments pieņem ziņojumu par darbu kopēšanu personiskajām vajadzībām.

28.02.2014

2014. gada 27. februārī Eiropas Parlaments pieņēma Juridisko lietu komitejas vadītājas vietnieces Fransuāzas Kastē (Fransoise Castex) ziņojumu par darbu kopēšanu personiskajām vajadzībām. (252 balsis par, 122 balsis pret un 15 atturas).

 

Ziņojums paredz, ka tukšo materiālo nesēju atlīdzība par kopēšanu privātām vajadzībām ir svarīgs ienākumu avots un ka šāda sistēma ir saglabāšanas vērta. Ir paredzēts uzlabot atlīdzības noteikšanu un atjaunot nesēju sarakstu, iekļaujot arī „mākoņu” (datu centru) pakalpojumus, ņemot vērā digitalizāciju un mākoņskaitļošanas (cloud computing) tehnoloģiju attīstību.

 

Ziņojums aicina Komisiju pārskatīt nepieciešamību pilnībā harmonizēt izņēmumus un ierobežojumus, kas attiecas uz privātu kopēšanu un sniegt priekšlikumus grozījumiem Direktīvā 2001/29/EC par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā. Attiecībā uz iekārtu izmantošanu profesionāliem mērķiem piemērojams izņēmums – privātās kopēšanas atlīdzība nav jāmaksā.

 

Ar neskaitāmajām mūsdienās eksistējošajām mobilajām iekārtām teorētiski ir iespējams veikt kopēšanu privātām vajadzībām, taču ne visi datu nesēji praktiski tiek šādam mērķim izmantoti. Tādēļ nepieciešamas ilgtermiņa diskusijas , lai izstrādātu efektīvu un mūsdienīgu pieeju atlīdzības apmēra noteikšanā, kam nav obligāti jābūt bāzētai uz vienotas likmes principa konkrētam aprīkojumam. Dalībvalstis ir aicinātas vienkāršot un harmonizēt tukšo materiālo nesēju atlīdzības apmērus.

 

Pieņemtais ziņojums nav tieši juridiski saistošs Eiropas Savienības dalībvalstīm – tas pauž Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju par tukšo materiālo nesēju atlīdzību.

 

Balsu sadalījums Eiropas Parlamentā: [Skatīt ]