Atskaite par izmaksāto atlīdzību

Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 36. pantam, ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc finanšu gada beigām, LaIPA sniedz pārstāvētajiem blakustiesību subjektiem informāciju par:

  • Kontaktinformāciju, ko viņš atļāvis kolektīvā pārvaldījuma organizācijai izmantot blakustiesību subjekta noskaidrošanai un atrašanai;
  • Iepriekšējā finanšu gadā aprēķinātajiem ieņēmumiem no tiesību pārvaldības;
  • Atlīdzību, kuru kolektīvā pārvaldījuma organizācija iepriekšējā finanšu gadā ir izmaksājusi blakustiesību subjektam, sadalījumā pa pārvaldītajām tiesībām un izmantošanas veidiem;
  • Laikposmu, kurā notikusi izmantošana, par ko blakustiesību subjektam tika aprēķināta un izmaksāta atlīdzība;
  • Iepriekšējā finanšu gadā veiktajiem atskaitījumiem pārvaldījuma izdevumu segšanai;
  • Atskaitījumiem, kas iepriekšējā finanšu gadā veikti ar pārvaldījuma izdevumiem nesaistītiem mērķiem, tai skaitā atskaitījumiem sociālo, kultūras vai izglītības pakalpojumu sniegšanai;
  • Visiem blakustiesību subjektam aprēķinātajiem, bet neizmaksātajiem ieņēmumiem no tiesību pārvaldības.

Lai saņemtu aprēķinātās un izmaksātās atlīdzības pārskata atskaiti, aicinām pieteikt pieprasījumu, sazinoties ar Sadales un atlīdzības nodaļas vadītāju Lauru Stārostnieci: laura.starostniece@laipa.org

Piemērs. Aprēķinātās atlīdzības atskaite