Retranslēšana

Kabeļoperatori

Saskaņā ar Autortiesību likuma 52.pantu izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu. Izmantošana cita starpā ietver arī fonogrammu retranslēšanu.

Saskaņā ar ES 93/83/EEK direktīvas 1.panta trešo punktu "kabeļu retranslācija" ir sākotnējā no citas dalībvalsts noraidāmā signāla vienlaicīga, nemainīta un nesaīsināta retranslācija izmantojot kabeļu vai mikroviļņu sistēmu, lai pa vadiem vai pa gaisu, ieskaitot satelītu, raidītu atklātai uztveršanai paredzētas televīzijas vai radio programmas. 

Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta otrās daļas 3.punktam attiecībā uz retranslēšanu autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības  pārvalda tikai kolektīvi.

Līgums

Atlīdzības lielums

Metodoloģija

Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 33. panta pirmā daļa nosaka, ka pēc kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma izmantotājs tai sniedz informāciju par tādu darbu un blakustiesību objektu izmantošanu, attiecībā uz kuriem kolektīvā pārvaldījuma organizācija pārvalda autortiesību vai blakustiesību subjektu mantiskās tiesības. Kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir tiesīga pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama ieņēmumu no tiesības pārvaldības efektīvai iekasēšanai, sadalei un atlīdzības izmaksai autortiesību, blakustiesību subjektiem.