Svarīgi: Aicinām pieteikties tiesību īpašniekus!

Fonogrammu saraksts

Lūdzam pieteikties Izpildītājus, Producentus vai to mantiniekus!

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums nosaka, kādos gadījumos izpildītāju un fonogrammu producentu mantiskās tiesības ir pārvaldāmas tikai kolektīvi. Tas nozīmē, ka šajos gadījumos LaIPA saņem atlīdzību par mūzikas ierakstu izmantošanu neatkarīgi no tā, vai izpildītājs un producents ir vai nav noslēdzis līgumu ar LaIPA.

Ja tiesību īpašnieku neizdodas noskaidrot vai atrast, viņa prasījumi izmaksāt atlīdzību noilgst triju gadu laikā pēc tā finanšu gada beigām, kurā ieņēmumi no tiesību pārvaldības iekasēti. Saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu atlīdzību, ko nevar izmaksāt, dēvē par neizmaksājamiem ieņēmumiem.

Visbiežāk neizmaksājamie ieņēmumu veidojas  tāpēc, ka trūkst nepieciešamās informācijas par izpildītāju vai producentu: nav apliecinājuma, ka viņš piedalījies mūzikas ierakstā, nav iesniegti izpildītāja vai producenta personas dati, bankas konta informācija, vai mantinieku gadījumā – mantošanas apliecības.

Ja autortiesību vai blakustiesību subjektu neizdodas noskaidrot vai atrast, kolektīvā pārvaldījuma organizācijai saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 22.panta nosacījumiem ir pienākums publisko attiecīgo informāciju savā tīmekļvietnē, aicinot pietikties tiesību īpašniekus.

Neskaidrību, jautājumu gadījumā aicinām sazināties: laipa@laipa.org