Retranslēju pa kabeļiem

Kabeļoperatori

Saskaņā ar Autortiesību likuma 52.pantu izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu. Izmantošana cita starpā ietver arī fonogrammu retranslāciju pa kabeļiem un citus izmantošanas veidus.

Saskaņā ar ES 93/83/EEK direktīvas 1.panta trešo punktu "kabeļu retranslācija" ir sākotnējā no citas dalībvalsts noraidāmā signāla vienlaicīga, nemainīta un nesaīsināta retranslācija izmantojot kabeļu vai mikroviļņu sistēmu, lai pa vadiem vai pa gaisu, ieskaitot satelītu, raidītu atklātai uztveršanai paredzētas televīzijas vai radio programmas. 

Turklāt atbilstoši Autortiesību likuma 63.panta 5.daļai attiecībā uz retranslēšanu pa kabeļiem blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tiek administrētas tikai kolektīvi.

Līgums

Atlīdzības lielums

Metodoloģija

Autortiesību likuma 40.panta 5.daļa nosaka, ka darbu izmantotājiem pēc autortiesību subjekta, kā arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par izmantotajiem darbiem tādā apjomā, kādu pieprasa attiecīgi autortiesību subjekts vai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.