Retranslācija pa kabeļiem

Kabeļoperatori

Saskaņā ar Autortiesību likuma 52.pantu izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu. Izmantošana cita starpā ietver arī fonogrammu retranslāciju pa kabeļiem un citus izmantošanas veidus.

Saskaņā ar ES 93/83/EEK direktīvas 1.panta trešo punktu "kabeļu retranslācija" ir sākotnējā no citas dalībvalsts noraidāmā signāla vienlaicīga, nemainīta un nesaīsināta retranslācija izmantojot kabeļu vai mikroviļņu sistēmu, lai pa vadiem vai pa gaisu, ieskaitot satelītu, raidītu atklātai uztveršanai paredzētas televīzijas vai radio programmas. 

Turklāt atbilstoši Autortiesību likuma 63.panta 5.daļai attiecībā uz retranslēšanu pa kabeļiem blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tiek administrētas tikai kolektīvi.

Līgums

Atlīdzības lielums

Metodoloģija

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 33. panta pirmā daļa nosaka, ka pēc kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma izmantotājs tai sniedz informāciju par tādu darbu un blakustiesību objektu izmantošanu, attiecībā uz kuriem kolektīvā pārvaldījuma organizācija pārvalda autortiesību vai blakustiesību subjektu mantiskās tiesības. Kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir tiesīga pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama ieņēmumu no tiesības pārvaldības efektīvai iekasēšanai, sadalei un atlīdzības izmaksai autortiesību, blakustiesību subjektiem.