LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonds

Apstiprināts

Biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība”

LaIPA biedru kopsapulcē 2015.gada 30.martā

 

Biedrības „Latvijas izpildītāju un producentu apvienība” fonda

 „Izglītības un kultūras atbalstam” nolikums

 

 1. Fonda mērķi

Biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk tekstā – LaIPA) fonda „Izglītības un kultūras atbalstam” (turpmāk tekstā – Fonds) mērķi ir:

1.1.izglītot izpildītājus un producentus, darbu izmantotājus un sabiedrību kopumā autortiesību un blakustiesību jautājumos;

1.2.veicināt sabiedrības izpratni par autortiesībām un blakustiesībām;

1.3.nodrošināt, uzlabot un uzturēt tehnisko nodrošinājumu, kas nepieciešamas izpildītāju un producentu atlīdzības aprēķināšanai, sadalīšanai un ar to saistīto datu apkopošanai.

 

2. Fonda uzdevumi

Fonda līdzekļus izmanto šādu uzdevumu veikšanai:

2.1.informatīvu un izglītojošu izdevumu, videoklipu, elektronisko materiālu autortiesību un blakustiesību jautājumos izveide, izdošana un iegāde izpildītāju un producentu interesēs;

2.2.informatīvu un izglītojošu pasākumu (semināru, sapulču, izstāžu, konferenču utt.), sarīkojumu un citu kultūras pasākumu organizēšana un atbalstīšana;

2.3.producentu un izpildītāju dalība pieredzes apmaiņas pasākumos;

2.4.izpildītāju un producentu darbu izmantošanas datu apstrādei; atlīdzības aprēķināšanai un sadalei nepieciešamo datu bāzu, serveru, programmatūras un cita tehniskā nodrošinājuma izveide,  iegāde un uzturēšana;

2.5.citu ar Fonda mērķiem saistītu projektu īstenošana, tai skaitā LaIPA statūtos norādīto darbības mērķu sasniegšana.

3. Vispārīgie noteikumi

3.1.Fonds izveidots blakustiesību subjektu interesēs, veicot atskaitījumus no savāktās atlīdzības summas saskaņā ar LaIPA statūtos noteiktajiem mērķiem un pamatojoties uz Autortiesību likuma 66.panta trešo daļu.

3.2.Fonds nodrošina blakustiesību objektu un subjektu aizsardzību atbilstoši Fonda mērķiem, īstenojot 2. punktā norādītos pasākumus.

4. Fonda līdzekļi

4.1.Fonda līdzekļus veido nepieprasīto un nenoskaidroto atlīdzību summas, kas iekasētas no darbu un blakustiesību objektu izmantotājiem, 10% apmērā no atlīdzības summas.

4.2.Nepieprasītās un nenoskaidrotās atlīdzības summas 4.1. punktā norādītajā apmērā tiek ieskaitītas Fonda līdzekļos pēc diviem gadiem un 11 mēnešiem no dienas, kad šīs summas iemaksātas LaIPA kontā.

4.3.Fonda līdzekļu izlietojumu uzrauga statūtos noteiktā LaIPA Revīzijas komiteja.

5. Fonda līdzekļu piešķiršanas kārtība

5.1.Ierosinājumu par Fonda līdzekļu piešķiršanu 2.1. punktā norādīto uzdevumu veikšanai LaIPA valdei ir tiesīgs iesniegt ikviens no LaIPA biedriem.

5.2.LaIPA valde statūtos noteiktajā kārtībā lemj par Fonda līdzekļu piešķiršanu un lēmumus par līdzekļu izmantošanu pieņem LaIPA valde.

5.3.Gadījumā, ja uzdevuma īstenošanai nepieciešams izlietot Fonda līdzekļus apmērā virs EUR 100 000,- (simts tūkstošiem eiro), lēmumu par līdzekļu piešķiršanu LaIPA valde pieņem, ja par to nobalso vismaz seši valdes locekļi.