Statūti

Biedrības LATVIJAS IZPILDĪTĀJU UN PRODUCENTU APVIENĪBA S T A T Ū T I

2013

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Latvijas izpildītāju un producentu apvienība (turpmāk tekstā - Biedrība) ir biedrība, kas apvieno izpildītājus un fonogrammu producentus nolūkā īstenot izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību kolektīvo pārvaldījumu, iestājas par izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību aizsardzību un aizsardzības nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika, kā arī veic citu darbību, kurai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

2. Biedrības nosaukums ir:

2.1. latviešu valodā: Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība;

2.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā: Latvian performers’ and Producers’ Association;

2.3. saīsināti: LaIPA.

3. Biedrība savā darbībā vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saviem Statūtiem un Biedrības institūciju pieņemtajiem lēmumiem.

4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs.

5. Biedrība ir juridiska persona, kas dibināta un darbojas atbilstoši Latvijas likumiem un saviem statūtiem. Biedrībai ir visas juridiskās personas tiesības, kādas tai piešķir Latvijas likumi, tajā skaita – slēgt līgumus, iegūt un atsavināt mantiskas un nemantiskas tiesības, būt par dalībnieku tiesā. Biedrībai ir sava manta, bilance, zīmogs, veidlapas un cita atribūtika, konti kredītiestādēs.

6. Biedrības simboliku veido stilizēts Biedrības nosaukums.

7. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām. Biedrības biedri neatbild par Biedrības saistībām, ja vien viņi noteikti un labprātīgi nav uzņēmušies šādu atbildību.

II BIEDRĪBAS MĒRĶI

8. Biedrības mērķi ir:

8.1. veikt izpildītāju un producentu tiesību aizsardzības sistēmas sakārtošanu Latvijas Republikā;

8.2. veikt izpildītāju un producentu tiesību kolektīvo pārvaldījumu Latvijā un ārvalstīs;

8.3. veicināt labvēlīgus apstākļus izpildītāju un producentu darbībai, īstenojot viņu tiesības un aizstāvot viņu ekonomiskās intereses;

8.4. pārstāvēt izpildītāju un producentu intereses saskarsmē ar fiksēto izpildījumu, fonogrammu un audiovizuālo darbu izmantotājiem.

III BIEDRĪBAS DARBĪBA

9. Biedrības mērķu īstenošanu nodrošina biedrības radošā, organizatoriskā un saimnieciskā darbība.

10. Biedrība, īstenojot šajos Statūtos noteiktos mērķus, veic šādas darbības:

10.1. slēdz līgumus ar Latvijas izpildītājiem un producentiem, viņu mantiniekiem un citiem viņu tiesību pārņēmējiem par to tiesību kolektīvo pārvaldījumu Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs;

10.2. slēdz līgumus ar ārvalstu izpildītāju un producentu tiesību subjektiem, blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, sabiedrībām vai fondiem par ārvalstu izpildītāju un producentu, viņu mantinieku vai tiesību pārņēmēju tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

10.3. saskaņā ar izpildītāju un producentu vai viņu tiesību pārņēmēju pilnvarojuma līgumiem vai starporganizāciju pārstāvības līgumiem pārstāv šo tiesību subjektu tiesības un likumīgās intereses visās valsts, tiesu un nevalstiskās institūcijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās bez papildus pilnvarojuma un visos jautājumos, kas attiecas uz šāda veida darbību;

10.4. izstrādā izpildītājiem un producentiem maksājamās atlīdzības likmes (tarifus), iekasēšanas, sadales un izmaksāšanas noteikumus;

10.5. slēdz līgumus ar fonogrammu un audiovizuālu darbu izmantotājiem par fonogrammu un audiovizuālu darbu izmantošanu;

10.6. iekasē atlīdzību par izpildījuma fiksāciju, fonogrammu un audiovizuālu darbu izmantošanu, tajā skaitā par tiem izmantošanas veidiem, kuru administrēšana saskaņā ar Latvijas likumiem jāveic kolektīvi, t.i., blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;

10.7. sadala iekasēto atlīdzību un izmaksā to izpildītājiem, producentiem, viņu mantiniekiem vai tiesību pārņēmējiem;

10.8. sadarbojas ar blakustiesību un autortiesību aizsardzības organizācijām kā Latvijas Republikā, tā arī ārvalstīs;

10.9. iestājas starptautiskās izpildītāju un producentu organizācijās;

10.10. organizē informācijas apkopošanu vai statistisko pētījumu veikšanu par fiksēto izpildījumu, fonogrammu vai audiovizuālo darbu izmantošanu;

10.11. izplata Latvijas sabiedrībā, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs informāciju par izpildītāju un producentu tiesībām, to aizsardzības nodrošināšanas veidiem;

10.12. iesniedz Saeimai, valdībai, pašvaldībām un citām valsts un nevalstiskajām institūcijām normatīvo aktu projektus un ierosinājumus jautājumos, kas skar izpildītāju un producentu intereses;

10.13. organizē un piedalās publiskos pasākumos (semināros, konferencēs, kongresos, simpozijos, komisijās, komitejās un citos pasākumos) Latvijas Republikā un ārvalstīs izpildītāju un producentu interesēs;

10.14. veic izglītojošo darbu par blakustiesību jautājumiem un izdod periodiskos izdevumus, grāmatas, bukletus, plakātus, CD-ROM, multimedijus u.c. veida izdevumus, izplata informāciju masu informācijas līdzekļos, kā arī izveido savus preses izdevumus un citus masu saziņas līdzekļus;

10.15. konsultē Biedrības biedrus un pārstāvētos izpildītājus un producentus vai viņu tiesību pārņēmējus blakustiesību jautājumos;

10.16. dibina prēmijas, stipendijas un speciālos fondus izpildītāju un producentu interesēs un izpildītāju un producentu darbības atbalstam;

10.17. iegūst savā īpašumā kustamu un nekustamu mantu, iegādājas daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās, ar savu kapitālu piedalās dažādos pasākumos Biedrības mērķu realizēšanai;

10.18. saņem ziedojumus un citus materiālus ieguldījumus un palīdzību šajos statūtos noteikto Biedrības mērķu realizēšanai;

10.19. risina citus ar Biedrības mērķiem saistītus jautājumus.

11. Biedrība var veikt uzņēmējdarbību Latvijas likumos noteiktajā kārtībā un apmērā, kas sevī ietver sekojošus darbības virzienus:

11.1. profesionālo organizāciju darbība (91.12.);

11.2. citur neklasificētu organizāciju darbība (91.33.), tajā skaitā blakustiesību atlīdzības iekasēšanas un sadales īstenošanas organizēšana ar Latvijas likumu noteiktā kārtībā dibinātas komercsabiedrības palīdzību;

11.3. mākslinieciskā un literārā jaunrade un interpretācija (92.31.);

11.4. kultūras objektu darbība (92.32.);

11.5. pārējā citur neklasificētā izklaidējošā darbība (92.34.);

11.6. izdevējdarbība (22.1.);

11.7. poligrāfiskā izpilde un ar to saistītie pakalpojumi (22.2.);

11.8. ierakstu reproducēšana (22.3.);

11.9. darbība jurisprudences, rēķinvedības, grāmatvedības un auditorpakalpojumu sfērā; konsultāciju sniegšana nodokļu jautājumos; tirgus un sabiedriskās domas izpēte; konsultēšana uzņēmējdarbībā un vadzinībās (74.1.).

IV BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

12. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska un juridiska persona, kas saskaņā ar Latvijas likumiem ir atzīstama par izpildītāju vai producentu un kas atbalsta Biedrības pamatprincipus, mērķus un šos Statūtus. Par Biedrības biedru var būt izpildītājs vai producents, kas noslēdzis pārstāvniecības līgumu ar Biedrību.

13. Ja par Biedrības biedru kļūst juridiskā persona, tā savos statūtos noteiktā kārtībā pilnvaro savu pārstāvi piedalīties Biedrības kopsapulcē un ievēlēšanas gadījumā – valdē vai Revīzijas komitejā.

14. Par Biedrības biedru nevar būt persona, kas ir biedrs citā blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijā, kura veic kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz tādiem pašiem fiksēto izpildījumu, fonogrammu un audiovizuālo darbu izmantošanas veidiem kā Biedrība.

15. Lai kļūtu par Biedrības biedru, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim jāiesniedz Biedrības valdei rakstisks iesniegums, kura formu apstiprina Biedrības valde, un jāsamaksā iestāšanās maksa Biedrības kopsapulces noteiktajā apmērā.

16. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā atklāti balsojot pieņem Biedrības valde tuvākajā sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Atteikuma gadījumā valdes lēmumam ir jābūt motivētam rakstiski, un pieteicējam tiek atmaksāta samaksātā iestāšanās nauda.

17. Valdes lēmumu par personas neuzņemšanu par biedru rakstveidā var pārsūdzēt kopsapulcei. Ja arī kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

18. Jebkurš Biedrības biedrs var brīvprātīgi atteikties no dalības Biedrībā, iesniedzot rakstisku paziņojumu valdei. Šajā gadījumā iestāšanās maksa netiek atmaksāta.

19. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

19.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

19.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

19.3. biedrs ar savu darbību apzināti traucē Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;

19.4. biedrs ar savu darbību ir nodarījis Biedrībai materiālu zaudējumu;

19.5. biedrs ar savu darbību ir nodarījis biedrībai morālu kaitājumu;

19.6. biedrs ir izbeidzis līgumattiecības ar Biedrību;

19.7. biedrs nav samaksājis iestāšanās maksu;

19.8. ja tam ir cits svarīgs iemesls.

20. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 1izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

21. Biedrs, kurš no Biedrības izstājies vai izslēgts, var tikt atjaunots pēc viena gada ar valdes lēmumu šo Statūtu 15. un 16.punktā noteiktajā kārtībā.

V BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

22. Biedrības biedriem ir vienādas tiesības, izņemot 40.punktā noteiktās valdes locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas tiesības:

22.1. piedalīties Biedrības pārvaldē - valdes un Revīzijas komitejas locekļu vēlēšanās un tikt ievēlētam pārvaldes institūcijās;

22.2. nominēt kandidātus valdes un Revīzijas komitejas vēlēšanām;

22.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības kopsapulces, valdes sēžu un Revīzijas komitejas protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

22.4. izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ietekmē Biedrības darbību, un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai;

22.5. ierosināt izdarīt grozījumus un papildinājumus Biedrības statūtos;

22.6. piedalīties Biedrības kopsapulcē un citos Biedrības organizētajos pasākumos;

22.7. balsot Biedrības kopsapulcē par izskatāmiem jautājumiem;

22.8. iesniegt priekšlikumus izskatīt jautājumus valdei un Biedrības kopsapulcei;

22.9. saņemt pakalpojumus, ko Biedrība sniedz saviem biedriem;

22.10. izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku paziņojumu valdei.

23. Biedrības biedriem ir sekojoši pienākumi:

23.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

23.2. piedalīties biedru kopsapulcēs, kā arī valdes un Revīzijas komitejas vēlēšanās;

23.3. samaksāt iestāšanās maksu;

23.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un veicināt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;

23.5. vienlaikus neiestāties par biedru citās blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijās, kuras veic kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz tādiem pašiem izpildījuma fiksāciju, fonogrammu un audiovizuālo darbu izmantošanas veidiem kā Biedrība;

23.6. atturēties no darbībām vai bezdarbības, kas tieši vai netieši varētu kaitēt Biedrības interesēm un reputācijai;

23.7. piedalīties Biedrības darbības programmu un Biedrības aktivitāšu popularizēšanā;

23.8. nodrošināt savu biedru interešu pārstāvību ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.

VI PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

24. Biedrības pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce (turpmāk tekstā – kopsapulce) un Biedrības valde (turpmāk tekstā – valde).

VI.1. Kopsapulce

25. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.

26. Kopsapulces kompetence:

26.1. apstiprina Biedrības Statūtus, grozījumus un papildinājumus tajos;

26.2. nosaka Biedrības stratēģiju;

26.3. ievēl Biedrības valdi un Revīzijas komiteju;

26.4. apstiprina Biedrības gada budžetu;

26.5. apstiprina valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem;

26.6. apstiprina finansu pārskatu par saimniecisko darbību par iepriekšējo kalendāro gadu un Revīzijas komitejas pārskatus;

26.7. nosaka iestāšanās maksu apjomu;

26.8. lemj par uzņēmējsabiedrību dibināšanu vai likvidāciju, kā arī par piedalīšanos uzņēmējsabiedrībās;

26.9. pieņem lēmumu par pašlikvidāciju un ar to saistīto īpašumu tiesisko statusu;

26.10. risina citus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus.

27. Kārtējo kopsapulci sasauc valde katra gada martā, izziņojot kopsapulci un valdes apstiprināto darba kārtību rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai Biedrības biedri saņemtu informāciju par kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces sanākšanas.

28. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk  kā viena desmitdaļa biedru un ja statūtos nav noteikts mazāks biedru skaits.

29. Kopsapulce ir lemt spējīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc trim nedēļām tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kura ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja tajā piedalās vismaz divi biedri. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot gadījumus, kas minēti šo Statūtu 32.punktā.

30. Katram biedram kopsapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma slēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

31. Biedru, kurš nevar piedalīties biedru kopsapulcē, uz rakstiskas pilnvaras pamata var pārstāvēt cits biedrs. Šādā gadījumā pilnvara pirms balsošanas jāuzrāda kopsapulces vadītājam. Uz pilnvaras pamata var pārstāvēt tikai vienu biedru.

32. Lēmumu, kas skar Biedrības likvidāciju un reorganizāciju, kopsapulce var pieņemt, ja šāds lēmums tiek pieņemts ar ¾ (trīs ceturtdaļas) visu Biedrības biedru balsu vairākumu. Kopsapulces lēmumi, kas skar visus Statūtu grozījumus, var tikt pieņemti, ja par to nobalso klātesošo Biedrības biedru vairākums. Visi balsojumi notiek atklāti, izņemot gadījumu, kas vismaz ¼ daļa no kopsapulces dalībniekiem pieprasa aizklātu balsojumu. 

33. Kopsapulces darba kārtību nosaka Biedrības valde. Par citu jautājumu iekļaušanu kopsapulces darba kārtības jautājumos kopsapulces laikā lemj kopsapulces dalībnieki ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot par jautājumiem, kas skar grozījumu izdarīšanu statūtos; valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, ja statūtos šādas tiesības nav piešķirtas citai pārvaldes institūcijai; lēmumu pieņemšanu par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, ja par tiem nedara zināmu vismaz 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.

34. Biedrības valdes pienākums ir sagatavot kopsapulces materiālus un lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautajiem lēmumu jautājumiem.

35. Kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs. Kopsapulces sākumā tiek noskaidrota ieradušos biedru identitāte un to pārstāvju pilnvaras, nozīmēti divi protokolisti un balsu skaitītāji, kā arī tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību.

36. Kopsapulces norise tiek protokolēta. Protokolā norāda:

1) biedrības nosaukumu;

2) institūciju (personu), kura sasauc biedru sapulci;

3) biedru sapulces norises vietu un laiku;

4) laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu;

5) biedrības kopējo biedru skaitu un, ja sapulcē saskaņā ar biedrības statūtiem piedalās biedru pārstāvji, — biedru pārstāvju kopējo skaitu, kāds nepieciešams, lai būtu pārstāvēti visi biedri;

6) sapulcē klātesošo biedru (biedru pārstāvju) skaitu;

7) darba kārtības jautājumus;

8) darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;

9) balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu;

10) pieņemtos lēmumus.

37. Kopsapulces protokolu paraksta tās vadītājs un protokolisti. Kopsapulces protokols noformējams trīs dienu laikā no kopsapulces norises beigu dienas.

VI.2 Valde un valdes priekšsēdētājs

38. Valde ir biedrības izpildinstitūcija. Valde pārstāv biedru intereses laikā starp kopsapulcēm un uzrauga izpilddirektora darbību, kā to paredz šie Statūti. Valdi ievēl kopsapulce uz trīs gadiem.

39. Valde:

39.1. realizē Biedrības stratēģiju;

39.2. izstrādā un apstiprina izpildījuma fiksāciju un fonogrammu izmantošanas tarifus un atlīdzības iekasēšanas, sadales un izmaksas principus;

39.3. kontrolē kopsapulces un savu lēmumu izpildi;

39.4. uzņem jaunus biedrus;

39.5. apstiprina kārtējās un ārkārtas kopsapulces darba kārtību;

39.6. uzrauga izpilddirektora darbību;

39.7. lemj par Biedrības dalību citās sabiedriskajās organizācijās, tai skaitā ārvalstu organizācijās;

39.8. pieņem lēmumus par līgumu slēgšanu ar Latvijas un ārvalstu organizācijām;

39.9. lemj par nekustamās mantas iegādi, atsavināšanu vai apgrūtināšanu;

39.10. apstiprina gada pārskatu;

39.11. apstiprina Biedrības simboliku/atribūtiku;

39.12. izstrādā grozījumus statūtos;

39.13. risina un lemj par citiem jautājumiem, kas nav Biedrības kopsapulces un izpilddirektora kompetencē.

40. Valdes darbu vada valdes priekšsēdētājs, ko ievēl valde saskaņā ar Statūtu 41.punktu. Valdes priekšsēdētājs vada valdes sēdes, kopsapulces un citas biedru sapulces.

41. Biedrības valde sastāv no astoņiem valdes locekļiem, kuru skaitā ietilpst Biedrības valdes priekšsēdētājs. Lai nodrošinātu visu Biedrības biedru interešu un tiesību pārstāvēšanu valdē, valdes locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti pēc sekojošas proporcijas – 4 locekļus izvirza producenti vai tos pārstāvošās personas un 4 locekļus, no kuriem diviem jābūt akadēmiskiem izpildītājiem, – izpildītāji vai tos pārstāvošās personas. Valde uz valdes pilnvaru termiņu ar balsu vairākumu ievēl valdes priekšsēdētāju saskaņā ar sekojošu principu – uz vienu termiņu valdes priekšsēdētāju izvirza no valdes locekļu-izpildītāju vidus, uz nākamo – attiecīgi no valdes locekļu-producentu vidus.

42. Valdes sēdes notiek, ja to sasauc valdes priekšsēdētājs vai ja tās sanākšanu pieprasa vismaz puse valdes locekļu, bet ne retāk kā četras reizes gadā. Valde ir lemtspējīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā pieci valdes locekļi. Lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

43. Jebkurš valdes loceklis var pārtraukt darbu valdē, rakstiski brīdinot par to valdes priekšsēdētāju. Šajā gadījumā valde apstiprina jaunu valdes locekli no to valdes locekļu kandidātu vidus, kas tika izvirzīti valdes locekļa amatam pēdējā kopsapulcē, bet palikuši neievēlēti iegūto mazākuma balsu dēļ. Pirmām kārtām iespēja kļūt par valdes locekli tiek piedāvāta vairāk balsis ieguvušajam valdes locekļa kandidātam. Jaunievēlētais valdes loceklis darbojas amatā atlikušo valdes pilnvaru laiku. Ja šāda kandidāta nav, valde turpina darboties nepilnā sastāvā vai ierosina ārkārtas kopsapulces sasaukšanu.

44. Valdes locekli var atsaukt institūcija, kas šo valdes locekli ievēlējusi vai biedru sapulce.

45. Valdes priekšsēdētājs:

45.1. sasauc valdes sēdes ne retāk kā četras reizes gadā;

45.2. vada valdes darbu un valdes sēdes;

45.3. veic Biedrības Statūtu ievērošanas uzraudzību;

45.4. reizi gadā atskaitās kopsapulcei par valdes darbu;

45.5. reprezentē Biedrību Latvijā un ārvalstīs;

45.6. pārrauga kopsapulces un valdes lēmumu izpildi.

46. Valdes locekļi un valdes priekšsēdētājs savus pienākumus pilda par atlīdzību (atalgojumu), kura apmēru nosaka kopsapulce.

47.Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet citi valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību ne mazāk kā trīs kopīgi.

VII REVĪZIJAS KOMITEJA

48. Biedrības Revīzijas komiteja sastāv no 3 (trīs) locekļiem, kurus vienlaikus ar valdi ievēl kopsapulce un no kuriem viens tiek ievēlēts par Revīzijas komitejas priekšsēdētāju. Revīzijas komiteja pieņem lēmumus ar balsu vairākumu.

49. Revīzijas komitejas locekļi nedrīkst būt valdes locekļi, un tie ir atbildīgi tikai kopsapulcei. Revīzijas komiteja reizi gadā sniedz pārskatu kopsapulcei, kura saturā tiek iekļauta informācija un ziņas, kas tiek pieprasītas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Revīzijas komitejas pārskatu paraksta visi Revīzijas komitejas locekļi. Pretējie viedokļi tiek fiksēti pārskata pielikumā. Par iebildumu esamību tiek sastādīta atzīme pārskatā.

50. Revīzijas komitejai ir tiesības iepazīties ar jebkādiem Biedrības dokumentiem, un darbiniekiem un valdei jāsniedz komitejai jebkāda informācija, kas nepieciešama pārskatiem un Revīzijas komitejas darba veikšanai.

51. Revīzijas komitejas darbību vada un organizē Revīzijas komitejas priekšsēdētājs. Revīzijas komiteja ziņo kopsapulcei un valdei par jebkuriem pārkāpumiem Biedrības dokumentācijā un Biedrības valdes vai darbinieku rīcībā, kurus konstatē Revīzijas komiteja.

52. Vajadzības gadījumā Biedrības finansu revīzijas veikšanai Biedrība izmanto zvērināta revidenta pakalpojumus.

VIII BIEDRĪBAS ĪPAŠUMS UN LĪDZEKĻI

53. Biedrības īpašumā var būt kustama un nekustama manta, pamatkapitāla daļas uzņēmumos, komercsabiedrībās, naudas līdzekļi un jebkura cita manta vai mantiskās tiesības, kuras nepieciešamas statūtos noteikto mērķu īstenošanai.

54. Biedrības līdzekļus veido biedru naudu iemaksas, atskaitījumi no iekasētās atlīdzības par fonogrammu un audiovizuālo darbu izmantošanu, fizisko un juridisko personu ziedojumiem un mērķziedojumiem un citiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos pieļaujamiem ienākumiem, tai skaitā arī no saimnieciskās darbības.

55. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti organizācijas mērķu īstenošanai un darbībai, darbinieku algošanai, savu iekšējo speciālo fondu izveidošanai, kuri izlietojami Statūtos paredzēto mērķu īstenošanai, kā arī citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

Biedrības statūtu jaunā redakcija apstiprināta ar kopsapulces 2013.gada 19.marta lēmumu. Šie statūti sastādīti uz 8 (astoņām) lapām 3 (trīs) eksemplāros.

Valdes priekšsēdētāja                                                                                                                        Elita Mīlgrāve

2011.gada Kopsapulces protokols [Dokuments]                                                                            

2012.gada Kopsapulces protokols [Dokuments]

2013.gada Kopsapulces protokols [Dokuments]

2014.gada Kopsapulces protokols [Dokuments]

2015.gada Kopsapulces protokols [Dokuments]

2016. gada Kopsapulces protokols [Dokuments]

2017. gada Kopsapulces protokols [Dokuments]