Normatīvie akti

Latvijas likumi

 • Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, pieņemts 2017.gada 18.maijā, stājies spēkā 2017.gada 14.jūnijā  |Dokuments|
 • Autortiesību likums ar  2013.gada 22.maija grozījumiem Autortiesību likumā  IDokumentsI
 • Biedrību un nodibinājumu likums  IDokumentsI

Citi normatīvie akti

 • MK noteikumi "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību"  IDokumentsI
 • MK noteikumi "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu"  IDokumentsI

Eiropas Savienības direktīvas

 • PADOMES DIREKTĪVA 92/100/EEK (1992. gada 19. novembris) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā  IDokumentsI
 • PADOMES DIREKTĪVA 93/83/EEK (1993. gada 27. septembris) par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai  IDokumentsI
 • PADOMES DIREKTĪVA 93/98/EEK (1993. gada 29. oktobris) par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņu saskaņošanu IDokumentsI
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā  IDokumentsI
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu  IDokumentsI
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/115/EK (2006. gada 12. decembris) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā  IDokumentsI
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/116/EK (2006. gada 12. decembris) par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem  IDokumentsI

Starptautiskās konvencijas un līgumi

 • 1961.gada 26.oktobra Romas konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību  IDokumentsI