Biedri, valde un revīzijas komiteja

Biedri

Par LaIPA biedru var kļūt jebkura fiziska un juridiska persona, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atzīstama par izpildītāju vai fonogrammas producentu un kas atbalsta LaIPA pamatprincipus, mērķus un Statūtus.

Lai kļūtu par LaIPA biedru, izpildītājam un fonogrammas producentam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāiesniedz LaIPA valdei rakstisks iesniegums. Lēmumu par personas uzņemšanu LaIPA, atklāti balsojot, pieņem LaIPA Valde, kas izskata iesniegumu tuvākajā Valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Atteikuma gadījumā Valdes lēmumam ir jābūt motivētam.

Ja LaIPA Valde ir uzņēmusi iesniedzēju par biedru, tam jāsamaksā iestāšanās maksa. Fiziskām personām 4.27 EUR apmērā, savukārt juridiskām personām 15.65 EUR apmērā, veicot pārskaitījumu.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.

Kopsapulces funkcijas:

 • Apstiprina Biedrības Statūtus, grozījumus un papildinājumus tajos;
 • Nosaka Biedrības stratēģiju;
 • Ievēl Biedrības valdi un Revīzijas komiteju;
 • Apstiprina Biedrības gada budžetu;
 • Apstiprina valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem;
 • Apstiprina finansu pārskatu par saimniecisko darbību par iepriekšējo kalendāro gadu un Revīzijas komitejas pārskatus;
 • Nosaka iestāšanās maksu apjomu;
 • Lemj par uzņēmējsabiedrību dibināšanu vai likvidāciju, kā arī par piedalīšanos uzņēmējsabiedrībās;
 • Pieņem lēmumu par pašlikvidāciju un ar to saistīto īpašumu tiesisko statusu;
 • Risina citus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus.

Valde

Valdes locekļi ir profesionāli mūziķi un fonogrammu producenti:

 • Elita Mīlgrāve (valdes priekšsēdētāja),
 • Ingars Viļums,
 • Juris Zalāns,
 • Valters Pūce,
 • Kārlis Auzāns,
 • Līva Pētersone,
 • Kārlis Būmeisters,
 • Arvīds Mūrnieks.

Valdes funkcijas:

 • Realizē apvienības stratēģiju;
 • Nosaka un apstiprina blakustiesību izmantošanas tarifus;
 • Nosaka atlīdzības sadales principus;
 • Kontrolē pilnsapulces un Valdes lēmumu izpildi;
 • Pieņem lēmumus par apvienības biedru uzņemšanu;
 • Sasauc kārtējo un ārkārtas pilnsapulci;
 • Lemj par apvienības dalību citās sabiedriskajās organizācijās, tostarp ārvalstu organizācijās;
 • Pieņem lēmumus par savstarpējās pārstāvniecības līgumu slēgšanu ar ārvalstu organizācijām;
 • Risina un lemj par citiem jautājumiem, kas nav apvienības pilnsapulces kompetencē;

LaIPA valde uzrauga LaIPA izpilddirektora, kas vada administratīvo biroju, darbību.
Valdes ievēlēšana
Biedrības valde ir biedrības izpildinstitūcija. Valde pārstāv biedru intereses laikā starp kopsapulcēm un uzrauga izpilddirektora darbību, kā to paredz šie Statūti. Valdi ievēl kopsapulce uz trīs gadiem. LaIPA Valde sastāv no astoņiem valdes locekļiem, kuru skaitā ietilpst Biedrības valdes priekšsēdētājs. Lai nodrošinātu visu Biedrības biedru interešu un tiesību pārstāvēšanu valdē, valdes locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti pēc sekojošas proporcijas – 4 locekļus izvirza producenti vai tos pārstāvošās personas un 4 locekļus, no kuriem diviem jābūt akadēmiskiem izpildītājiem, – izpildītāji vai tos pārstāvošās personas. Valde uz valdes pilnvaru termiņu ar balsu vairākumu ievēl valdes priekšsēdētāju saskaņā ar sekojošu principu – uz vienu termiņu valdes priekšsēdētāju izvirza no valdes locekļu-izpildītāju vidus, uz nākamo – attiecīgi no valdes locekļu-producentu vidus.

Revīzijas komiteja

Revīzijas komitejas locekļi ir:

 • Jānis Gailītis,
 • Aivars Hermanis,
 • Ventis Zilberts.

 

Ja esi izpildītājs vai fonogrammas producents un vēlies pievienoties LaIPA, aizpildi un paraksti zemāk pievienoto iestāšanās pieteikuma anketu un nosūti to mums.
Pieteikuma anketa fiziskām personām
Pieteikuma anketa juridiskām personām