Izpildītāji un producenti ievēl LaIPA padomi

10.11.2017

Izpildītāji un producenti ievēl LaIPA padomi

Šī gada 14. jūnijā stājās spēkā Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums un grozījumi Autortiesību likumā, tādēļ šī gada 8. novembrī norisinājās nozīmīga biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) kopsapulce, kurā tika pieņemti grozījumi biedrības statūtos un apstiprināti vispārīgie noteikumi, kas regulē organizācijas darbu.

Jaunais likums paredz izmaiņas arī kolektīvā pārvaldījuma organizācijas struktūrā, līdz ar to kopsapulce pārvēlēja organizācijas lēmējinstitūciju – padomi, kam padomes priekšsēdētājs jāizvēl no sava vidus.

Pēc kopsapulces balsojuma LaIPA padomē tika ievēlēti astoņi padomes locekļi – četri no izpildītāju un četri no producentu vidus. Par padomes locekļiem no izpildītāju vidus tika ievēlēti mūziķis Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters, Ingars Viļums un Edgars Rakovskis, no producentu vidus - SIA “Mikrofona ieraksti” valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve, Kultūras menedžmenta centra “Lauska” vadītājs Juris Zalāns, grupas “Instrumenti” producente Līva Pētersone un Petri Mannonen “Universal Music Group” pilnvarotais pārstāvis Baltijas valstīs.

LaIPA izpilddirektore Liena Grīna komentē izmaiņas likumos:

Ar Autortiesību Kolektīvā pārvaldījuma likuma pieņemšanu LaIPA statūtos ir apstiprinātas izmaiņas, kas skar organizācijas pārvaldes struktūru un nosaka pienākumus organizācijas kopsapulcei, padomei un izpilddirektoram. Likums paredz virkni vispārīgo kolektīvā pārvaldījuma pamatnoteikumu, kas atbilstoši kopsapulces kompetencei tika apstiprināti aizvadītajā sēdē. Būtiskākais attiecībā uz apstiprinātajiem noteikumiem ir noteikumi blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai. Papildus jaunums ir tiesību īpašniekiem paredzēta iespēja uzticēt administrēt savas tiesības organizācijām, ne tikai Latvijā, bet arī citās teritorijās, noteiktajā kārtībā par to informējot kolektīvā pārvaldījuma organizāciju. Visi kopsapulcē apstiprinātie noteikumi ir pieejami LaIPA mājas lapā.

Likums izveidots, lai palīdzētu regulēt kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbu. Tas ietver vispārīgos noteikumus un mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma pamatnoteikumus, kā arī iekļauj definīcijas un norāda jomas, kurās kolektīvais pārvaldījums ir obligāts. Tāpat jaunais regulējums ietver kolektīvā pārvaldījuma organizāciju tiesības un pienākumus, tai skaitā pienākumu pārstāvēt tiesību subjektu mantiskās tiesības  Likumprojekts regulē arī muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu, kas ir licences izsniegšana attiecībā uz vairāk nekā vienu Eiropas Savienības dalībvalsti. Tas paredz un nosaka pienākumus kolektīvā pārvaldījuma organizācijām saistībā ar labas darbības prakses organizēšanu. Tāpat noteikta kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzība un strīdu risināšanas kārtība. Kā uzraudzības iestāde noteikta Kultūras ministrija, kas atbildīga arī par kolektīvā pārvaldījuma veikšanai paredzētās atļaujas izsniegšanu vai arī tās atcelšanu.

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums

Autortiesību likums