Atlīdzības sadales noteikumi

VISPĀRĪGĀ DAĻA

1. LaIPA saņemtā atlīdzība par fonogrammu izmantošanu noteiktā finanšu gada ietvaros tiek kontēta par katru izmantošanas veidu atsevišķi.

2. Pēc tam, kad tiek veikti faktisko administrēšanas izdevumu atskaitījumi saskaņā ar Autortiesību likuma 66.panta 2.daļu, 50% no atlīdzības tiek novirzīta sadalei izpildītājiem un 50%  fonogrammu producentiem.

3. Tīrie ieņēmumi, kas pienākas katrai no tiesību subjektu grupām, tiek sadalīti saskaņā ar šo Noteikumu Speciālo daļu par atlīdzības sadali izpildītājiem un fonogrammu producentiem.

4. LaIPA izmaksā atlīdzību, kas pienākas izpildītājiem un fonogrammu producentiem saskaņā ar šo Noteikumu Speciālo daļu, no tīrajiem ieņēmumiem individuālam tiesību subjektam, ja atlīdzība pārsniedz minimālo summu, kuras apmērs ir EUR 7,11.

5. LaIPA atlīdzību izmaksā eiro.

6. Atlīdzības izmaksas laiku apstiprina LaIPA Valde, taču tā nedrīkst notikt vēlāk kā nākamajā gadā, kas seko pēc atlīdzības iekasēšanas.

7. Atlīdzība tiek sadalīta un izmaksāta tiesību subjektiem, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no izmantotājiem par izmantotajām fonogrammām. Gadījumā, ja precīzu informāciju par izmantotajām fonogrammām nav iespējams iegūt, LaIPA Valde lemj par iekasētās atlīdzības sadales principiem.

Valdes apstiprinātie sadales principi:

2012.gada atlīdzības sadalei, apstiprināti valdes sēdē 12.06.2013. [Dokuments]

2013.gada atlīdzības sadalei, apstiprināti valdes sēdē 15.07.2014. [Dokuments]

2014.gada atlīdzības sadalei, apstiprināti valdes sēdē 09.06.2015. [Dokuments]

2015.gada atlīdzības sadalei, apstiprināti valdes sēdē 07.06.2016. [Dokuments]
 

SPECIĀLĀ DAĻA

I. Atlīdzības sadale izpildītājiem


1. Katram izpildītājam ir pienākums iesniegt pilnu informāciju par fonogrammām, kurās tas piedalās, saskaņā ar LaIPA izstrādāto fonogrammu reģistrācijas anketu.

2. Atlīdzība tiek izmaksāta tikai tad, ja izpildītājs ir noslēdzis pārstāvniecības līgumu ar LaIPA un iesniedzis 3.punktā minēto informāciju.

3. Atlīdzības summu, no kuras ir ieturēti visi atskaitījumi, LaIPA sadala starp tiem izpildītājiem, par kuriem atlīdzība ir iekasēta.

4. LaIPA veido pozitīvo un negatīvo atlīdzību aprēķinus par fonogrammām un šis aprēķins tiek uzrādīts nākamajā atlīdzības aprēķināšanas un izmaksas sadalē. Tādējādi tiesību īpašniekam var mainīties pozitīvo un negatīvo summu starpība, ņemot vērā iespējamās izmaiņas fonogrammu informācijas datos.

Pozitīvo un negatīvo starpību izlīdzinājumi tiks norādīti tiesību īpašnieka izmaksu individuālajā lietā. 

 

5. Aprēķinātās, bet nepieprasītās un nenoskaidrotās atlīdzības summas tiek rezervētas un uzglabātas saskaņā ar Autortiesību likuma 64.panta piekto daļu 3 (trīs) gadus LaIPA bankas kontā.  Ja izpildītājs nav pieteicies un noslēdzis līgumu ar LaIPA, LaIPA šīs summas, kā arī banku samaksātos noguldījuma procentus, iekļauj kārtējā sadalāmo izmaksu summā.

6. Ja izpildītājs ir iesniedzis nepareizu informāciju par fonogrammām, LaIPA ir tiesīga ieturēt no attiecīgajam izpildītājam pienākošās (par konkrēto fonogrammu) nepamatoti izmaksāto atlīdzības starpību.

7. Ja LaIPA pieprasa, izpildītājam ir pienākums jebkādā veidā pierādīt, ka ir piedalījies fonogrammā. LaIPA ir tiesīga apturēt atlīdzības izmaksu šim izpildītājam līdz brīdim, kamēr tas ir pierādījis savu dalību fonogrammā.

8. Ja rodas strīds starp diviem vai vairākiem izpildītājiem par dalību fonogrammā, to atrisina paši izpildītāji un informē LaIPA, iesniedzot visu strīdā iesaistīto personu parakstītu veidlapu, kuras formu izstrādā LaIPA. LaIPA ir tiesīga apturēt atlīdzības izmaksu attiecībā uz šiem izpildītājiem līdz brīdim, kamēr tiek iesniegta parakstītā veidlapa.

9. Lai atlīdzības sadali katram izpildītājam veiktu cik vien taisnīgi iespējams, tiek pielietoti šādi principi:

9.1. reālais izmantojums, pamatojoties uz fonogrammas atskaņošanas ilgumu katrā konkrētajā izmantošanas veidā;

9.2. punktu sistēma, uz kuru pamatojoties izpildītājam tiek piešķirts viens vai vairāki punkti.

10. Atlīdzības sadale tiek veikta šādi:

10.1. kopējā sadalāmā summa tiek dalīta ar reālā izmantojuma ilgumu minūtēs katrā konkrētajā izmantošanas veidā;

10.2. iegūto sekunžu summa tiek reizināta ar konkrētās fonogrammas atskaņošanas reižu skaitu. Tādējādi tiek iegūta summa, kas sadalāma starp izpildītājiem par katras fonogrammas nosaukumu.

11. Ja nav iespējams noteikt fonogrammas reālo izmantojumu vai reālo atskaņošanas laiku minūtēs, LaIPA Valde ir tiesīga lemt par sadales formulu, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama LaIPA par fonogrammu izmantošanu.

12. Atlīdzība izpildītājiem konkrētas fonogrammas ietvaros tiek sadalīta šādi:

12.1. grupas dalībnieki/solists/diriģents   - 6 punkti;

12.2. pieaicinātie/studiju/orķestru/koru/pārējie izpildītāji - 1 punkts.

13. Izpildītāju, kam saskaņā ar šiem Noteikumiem pienākas 1 punkts, saņemamās atlīdzības summa no kopējās sadalāmās summas par fonogrammu nedrīkst pārsniegt 50%.

14. Izpildītāja, kas piedalījies fonogrammā kā pieaicinātais vai studijas izpildītājs un ir spēlējis vai iedziedājis vairākas daļas konkrētajā fonogrammā, esošo punktu skaitu reizina ar iedziedāto vai iespēlēto daļu skaitu.

15. Ja konkrētam izpildītājam pienākošā atlīdzība nepārsniedz minimālo atlīdzības summu (Vispārējo noteikumu 4. punkts), LaIPA atlīdzību neizmaksā, bet uzglabā līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts minimālās atlīdzības apmērs, par to informējot izpildītāju.

16. No nesadalītajām un neizmaksātajām atlīdzības summām, kas pienākas izpildītājiem, saskaņā ar LaIPA  2015.gada 30. marta biedru  kopsapulces lēmumu 10% (desmit procenti) tiek ieskaitīti mērķfondā "Izglītības un kultūras atbalstam".

17. No nesadalītajām un neizmaksātajām atlīdzības summām, kas pienākas izpildītājiem, tiek ieturēti ne vairāk kā 1 %. Ieturamās summas apmēru katru gadu apstiprina  LaIPA Valde.  No ieturētā 1 % fonda naudas līdzekļi tiek izmantoti ārkārtas gadījumiem, par kuriem lemj LaIPA valde. Ja naudas līdzekļi netiek izmantoti ārkārtas gadījumiem, šīs nesadalītās un neizmaksātās atlīdzības summas ar LaIPA valdes lēmumu tiek novirzītas LaIPA izveidotajā mērķfondā “Izglītības un kultūras atbalstam”.

18. Par specifiskiem gadījumiem attiecībā uz atlīdzības sadali, kas nav minēti šajos Noteikumos, lemj LaIPA valde.

II. Atlīdzības sadale fonogrammu producentiem


1. Katram fonogrammu producentam ir pienākums iesniegt informāciju par fonogrammām, kuras tas producējis un publicējis komerciālos nolūkos, saskaņā ar LaIPA izstrādāto fonogrammu reģistrācijas anketu.

2. Atlīdzība tiek izmaksāta tikai tad, ja fonogrammu producents ir noslēdzis pārstāvniecības līgumu ar LaIPA un iesniedzis 3.punktā minēto informāciju.

3. Atlīdzības summu, no kuras ir ieturēti visi atskaitījumi, LaIPA sadalīs starp tiem fonogrammu producentiem, par kuriem atlīdzība ir iekasēta.

4. LaIPA veido pozitīvo un negatīvo atlīdzību aprēķinus par fonogrammām un šis aprēķins tiek uzrādīts nākamajā atlīdzības aprēķināšanas un izmaksas sadalē. Tādējādi tiesību īpašniekam var mainīties pozitīvo un negatīvo summu starpība, ņemot vērā iespējamās izmaiņas informācijas datos.

Pozitīvo un negatīvo starpību izlīdzinājumi tiks norādīti tiesību īpašnieka izmaksu individuālajā lietā. 

5. Aprēķinātās, bet nepieprasītās un nenoskaidrotās atlīdzības summas tiek rezervētas un uzglabātas saskaņā ar Autortiesību likuma 64.panta piekto daļu 3 (trīs) gadus LaIPA bankas kontā.  Ja fonogrammu producents nav pieteicies un noslēdzis līgumu ar LaIPA, LaIPA šīs summas, kā arī banku samaksātos noguldījuma procentus, iekļauj kārtējā sadalāmo izmaksu summā.

6. Ja fonogrammu producents ir iesniedzis nepareizu informāciju par fonogrammām, LaIPA ir tiesīga ieturēt no attiecīgajam fonogrammu producentam pienākošās (par konkrēto fonogrammu) nepamatoti izmaksāto atlīdzības starpību.

7. Ja LaIPA pieprasa, fonogrammas producentam ir pienākums jebkādā veidā pierādīt, ka ir producējis fonogrammu. LaIPA ir tiesīga apturēt atlīdzības izmaksu šim fonogrammu producentam līdz brīdim, kamēr tas ir pierādījis producēšanas faktu.

8. Ja rodas strīds starp diviem vai vairākiem fonogrammu producentiem par fonogrammas producēšanu, to atrisina paši fonogrammu producenti un informē LaIPA, iesniedzot visu strīdā iesaistīto personu parakstītu veidlapu, kuras formu izstrādā LaIPA. LaIPA ir tiesīga apturēt atlīdzības izmaksu attiecībā uz šiem fonogrammas producentiem līdz brīdim, kamēr tiek iesniegta parakstītā veidlapa.

9. Atlīdzība tiek maksāta fonogrammas producentam par katru izmantošanas veidu atsevišķi proporcionāli reālai izmantošanai, pamatojoties fonogrammas atskaņošanas ilgumu katrā konkrētajā izmantošanas veidā.

10. Atlīdzības sadale tiek veikta šādi:

10.1. kopējā sadalāmā summa tiek dalīta ar reālā izmantojuma ilgumu minūtēs katrā konkrētajā izmantošanas veidā;

10.2. iegūto sekunžu summa tiek reizināta ar konkrētās fonogrammas atskaņošanas reižu skaitu. Tādējādi tiek iegūta summa, kas sadalāma starp fonogrammu producentiem par katras fonogrammas nosaukumu.

11. Ja nav iespējams noteikt fonogrammas reālo izmantojumu vai reālo atskaņošanas laiku minūtēs, LaIPA Valde ir tiesīga lemt par sadales formulu, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama LaIPA par fonogrammu izmantošanu.

11. Ja vairāki fonogrammas producenti ir producējuši fonogrammu kā kopproducenti, atlīdzība par katru fonogrammu tiks izmaksāta proporcionāli katram fonogrammas producentam. Atlīdzība tiek sadalīta vienādās daļās, ja vien fonogrammu producenti nav informējuši LaIPA par citādu dalījumu savā starpā.

12. Ja konkrētam fonogrammu producentam pienākošā atlīdzība nepārsniedz minimālo atlīdzības summu (Vispārējo noteikumu 4. punkts), LaIPA atlīdzību neizmaksā, bet uzglabā līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts minimālās atlīdzības apmērs, par to informējot izpildītāju.

13. No nesadalītajām un neizmaksātajām atlīdzības summām, kas pienākas producentiem, saskaņā ar LaIPA  2015.gada 30. marta biedru  kopsapulces lēmumu 10% (desmit procenti) tiek ieskaitīti mērķfondā "Izglītības un kultūras atbalstam".

14. No nesadalītajām un neizmaksātajām atlīdzības summām, kas pienākas fonogrammu producentam, tiek ieturēti ne vairāk kā 1 %. Ieturamās summas apmēru katru gadu apstiprina LaIPA Valde.  No ieturētā 1 % fonda naudas līdzekļi tiek izmantoti ārkārtas gadījumiem, par kuriem lemj LaIPA valde. Ja naudas līdzekļi netiek izmantoti ārkārtas gadījumiem, šīs nesadalītās un neizmaksātās atlīdzības summas ar LaIPA valdes lēmumu tiek novirzītas LaIPA izveidotajā mērķfondā “Izglītības un kultūras atbalstam”.

15. Par specifiskiem gadījumiem attiecībā uz atlīdzības sadali, kas nav minēti šajos Noteikumos, lemj LaIPA valde.

Piemēri atlīdzības sadalei izpildītājiem
1.piemērs
Atlīdzības saņēmēji - grupa "Tauriņi" - 4 izpildītāji
Sadalāmā summa 142.29 EUR
4 izpildītāji, katram 6 punkti - 4 x 6 punkti = 24 punkti - kopējais punktu skaits
142.29 EUR  : 24 punkti = 5.93 EUR  - viena punkta vērtība
5.93 EUR  x 6 punkti = 35.58 EUR  - summa, ko saņem katrs izpildītājs
 

2.piemērs
Atlīdzības saņēmēji - grupa "Tauriņi", pieaicināts solists un 2 studijas mūziķi
Sadalāmā summa 142.29 EUR
Grupa - 4 izpildītāji, katram 6 punkti - 4 x 6 punkti = 24 punkti, solists - 6 punkti, studijas mūziķi, katram 1 punkts - 2 x 1 punkts = 2 punkti. Kopējais punktu skaits - 34 punkti
142.29 EUR : 34 punkti = 4.185 EUR  - viena punkta vērtība
Grupa, 4 izpildītāji, katrs saņems 4.185 EUR  x 6 punkti = 25.11 EUR
Solists saņems 4.185 EUR  x 6 punkti = 25.11 EUR
Studiju mūziķi katrs saņems 4.185 EUR  x 1 punkts = 4.185 EUR
 

 

3.piemērs
Atlīdzības saņēmēji - 2 solisti, diriģents, 30 izpildītāju koris
Sadalāmā summa 142.29 EUR
2 solisti, katram 6 punkti - 2 x 6 punkti = 12 punkti, diriģents - 6 punkti, 30 koristi, katram 1 punkts = kopā 48 punkti

142.29 EUR : 48 punkti = 2.96 EUR  - viena punkta vērtība
Solisti katrs saņemtu 6 x 2.96 EUR  = 17.76 EUR
Diriģents saņemtu - 17.76 EUR
Katrs korists saņemtu - 2.96 EUR  = 88.80 EUR  kopējā summa
Taču NOSACĪJUMS - izpildītāju, kam pienākas 1 punkts, kopējā saņemamā summa nedrīkst pārsniegt 50% no sadalāmās summas, TĀPĒC:
142.29 EUR  : 2 = 71.145 EUR  katrai grupai (71.145 EUR  - sadalei solistiem un diriģentiem un 71.145 EUR  - koristiem)
Solisti, diriģents - kopā 24 punkti. 71.145 EUR  : 24 punkti = 2.96 EUR  - viena punkta vērtība
Katrs solists saņem - 2.96 EUR  x 6 punkti = 17.76 EUR, diriģents saņem 2.96 EUR  x 6 punkti = 17.76 EUR
Koristi katrs saņem - 71.145 EUR : 30 punkti = 2.37 EUR